ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปรับขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินประจำตำแหน่ง กกต.


วันที่ 7 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ ศ 2563 ระบุใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พศ 2558 ให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 11 พ ศ 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พศ 2560 ประกอบข้อ 41 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พศ 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พศ 2563

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ง พศ 2558 และใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ให้พนักงานได้รับเงินเดือนตามระดับของประเภทตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานท้ายระเบียบนี้”

ข้อ 4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ข้อ 4/2 และข้อ 4/3 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2558

ข้อ 4/1. ให้ปรับเงินเดือนพนักงานที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามระดับของประเภทตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ในการปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สุดที่สูงกว่า

ข้อ 4/2. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปหนึ่งระดับของแต่ละประเภทตำแหน่งนั้นเท่านั้น

ข้อ 4/3. ในวาระเริ่มแรก

1. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมในอัตราขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งและได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พศ 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นเงินเดือนของพนักงานนั้น แล้วปรับเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

2. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นชั่วคราวเป็นการเฉพาะรายตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วน าความในข้อ 4/2 มาใช้บังคับ”

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พศ 2563

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติ ข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนฯ โดยให้ปรับเงินเดือนพนักงานที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนตามระดับของประเภทตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ในการปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สุดที่สูงกว่า และพนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดตามระดับของประเภทตำแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปหนึ่งระดับของแต่ละประเภทตำแหน่งนั้นเท่านั้น เป็นต้น สำหรับบัญชีเงินเดือนในท้ายประกาศมี 14 ระดับ เริ่มจากระดับปฏิบัติงานไปจนถึงระดับสูง โดยเงินเดือนระดับปฏิบัติงาน เริ่มต้น 11,300 บาท ส่วนระดับสูงสุด คือ 90,770 บาท


ขอบคุณที่มาจาก ราชกิจจานุเบกษา