แต่งตั้ง 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 'บอร์ดไซเบอร์แห่งชาติ'


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ลงนาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยคัดจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญหลายได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน 7 คน ประกอบไปด้วย

1. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. พล.อ.มโน นุชเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์

4. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

5. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

6. นายบดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข

7. รศ.ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อ่านรายระเอียดฉบับเต็มเพิ่มเติม