กรมป่าไม้จัดแถลง ดำเนินคดี (เอ๋) 3 ข้อหาหนัก!


จากกรณี กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ฟาร์มไก่ เขาสน ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และพบว่า พื้นที่ดังกล่าว ได้บุกรุกเขตป่าไม้ประมาณ 46 ไร่เศษ

และล่าสุด วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. มีรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ออกมาแถลงผลสรุปการดำเนินคดีฟาร์มไก่เขาสน ของ น.ส.ปารีณา พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก คือ

1. กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี

2. กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 31

3. กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน เข้าไปยึดครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เนื้อที่ตรวจยึดทั้งหมด 46-1-40 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวน 41-1-59 ไร่ อีกทั้ง ที่ดินส่วนนี้เป็นกรณีที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน จึงถือว่าเป็นป่า ตามมาตรา 4(1) แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยบทสันนิษฐานแห่งกฎหมาย อยู่ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวน 4 – 3 – 81 ไร่

และถือได้ว่าเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้น ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตร 97