คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะ เลื่อน บทความนี้


มีวาสนาต่อกัน-คนมีวาสนาดี มีบุญบารมีมาก จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้-คนมีบุญ-ไม่เลื่อนผ่าน

คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะ เลื่อน บทความนี้

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่าง ป ล อ ด ภั ยหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเ   สี ย  งหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่  แ   ข็  ง  แรง ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่

มีวาสนาต่อกัน-คนมีวาสนาดี มีบุญบารมีมาก จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้-คนมีบุญ-ไม่เลื่อนผ่าน

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเ   สี  ย  งปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้น

ดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ล งยังมีอีกหลายมือยื่นมา

ฉุ  ด  ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่าอ ว ดว่ามีเ งิ นเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย

นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับ ก ร ะดาษ

อย่า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใด

ที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยม ย อ ด รอเ   สี  ย  บตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่า อ ว ดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแ   ต  ก  ต่างกัน

มีวาสนาต่อกัน-คนมีวาสนาดี มีบุญบารมีมาก จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้-คนมีบุญ-ไม่เลื่อนผ่าน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น

อยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แ ส นวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า

การ เ ลี้ ย ง ดูหลานเขาว่า แ ข น ง แรงกว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลื อ ดเ นื้ อ เ ชื้ อไข การดูแลสามี

และภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม

มีวาสนาต่อกัน-คนมีวาสนาดี มีบุญบารมีมาก จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้-คนมีบุญ-ไม่เลื่อนผ่าน

ทุ กข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน

บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อ ร หั น ต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใคร

สุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลายแ  ต   กต่างกันเรา

ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเ  อ  า  อย่างใคร

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara