ตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพ่อหลวง ร.9 มีความหมายว่าอย่างไร


ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดการดำเนินการ สำหรับการบริหารที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรให้เกิดผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สุด โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการจัดการปัญหาเรื่องของน้ำในการทำเกษตร

ตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพ่อหลวง ร.9 มีความหมายว่อย่างไร

หลักการ และแนวคิด สำหรับเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ มีดังนี้

1.คือ ระบบการผลิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถ เลี้ยงตัวเองได้ในระดับเริ่มต้น หรือ ที่เรียกว่าการพึ่งพาตนเอง

2.การจัดสรร พื้นที่ หรือ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ เช่น แบ่งพื้นที่ทำนา พื้นที่น้ำ เพื่อให้มี การหมุนเวียนใช้งานเพียงพอ

3.การเกษมีน้ำสำรองไว้ใช้ ตลอดปี เพื่อการเพาะปลูก ในระยะฝนยังไม่มา หรือช่วงเมษา

ดังนั้นที่มาของ 30  30 30 10 ก็คือ การแบ่ง พื้นที่นั่นเอง ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน

การปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ต้องพึ่งตนเอง ด้วย วิธีง่าย ค่อยเป็นค่อย ไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน

2.การรวมกลุ่ม เพื่อทำร่วมกัน เช่น กลุ่มสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อผลิตสินค้าเกษตร ส่งขายการตลาด หรือ ส่งเป็นสินค้าโอท๊อป ประจำอำเภอ

3.ติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงินใน ขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้นสำคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 ต่อ 30 ต่อ 30 ต่อ 10

ความหมายของ 30 30 30 10

  1. (30) คือ สระเก็บกักน้ำ

พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเพื่อเก็บน้ำ สำหรับใช้ตลอดปี โดยเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองใช้ในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสิ่งต่างๆ และพืชน้ำต่างๆ

2. (30) ปลูกพืชทุกชนิด

พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ฯลฯ แบบผสมผสาน ในพื้นที่ 30% นี่้ เพื่อส่งขาย หรือ ใช้ประกอบอาหารประจำวัน

3. (30) ปลูกข้าว

พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถพึ่งตนเองได้

4. (10) ที่อยู่อาศัย

พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสั ต ว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งค อ กเลี้ยงสั ต ว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้

1.ประชาชนพออยู่พอกิน เลี้ยงตนเองได้

2.ในช่วงฤดูแล้งก็สามารถเก็บนำในสระไว้ เพื่อมาปลูกพืช ที่ต้องการน้ำน้อยได้ เช่น ปลูกถั่วต่างๆ ได้

3.หากปีได ที่ฝนตกตามฤดูกาล ปลูกพืชอย่างอื่นได้ สร้างรายได้ไปอีกแบบ

4.ในกรณีที่เกิดอุท ก ภั ย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก

โดยในการจัดการเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสำคัญ คือ การพึ่งตนเอง พอประมาณ และมัธยัสถ์ โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ให้เกื้อกูลกัน ต่อทรัพยากรดิน น้ำ แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะน้ำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน