ขึ้นอัตราจัดเก็บขยะ จาก 20 บาท/เดือนเป็น 80 บาท/เดือนเริ่ม 1 ต.ค.นี้


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นอัตราค่าจัดเก็บขยะเพิ่มจากเดือนละ 20 บาท เป็นดือนละ 80 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ใช้อัตราค่าจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

สำหรับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่

กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บขนขยะ 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) เพิ่มค่ากำจัด 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน

กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บขนหน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 70 บาท เท่ากับเริ่มที่ 135 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) และค่ากำจัด 2,650บาท/เดือน เท่ากับเริ่มที่ 5,100 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท เท่ากับเริ่มที่ 6,750 บาท/เดือน

ส่วนการจัดเก็บขยะเป็นครั้งคราว กำหนดให้

กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บขนครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท

กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาทดูข่าวต้นฉบับ