ประกาศ วันหยุดราชการเนื่องวันอีฏิ้ลฟิตรี


ประกาศ วันหยุดราชการเนื่องวันอีฏิ้ลฟิตรี


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ วันหยุดราชการเนื่องจากวันอีฏิ้ลฟิตรี ดังนี้…

เรื่อง ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีดิ้ลฟิตรี ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตามที่ กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการในวันสําคัญทางศาสนาเป็นประจําเสมอมานั้น

ในการนี้ สํานักจุฬาราชมนตรี ใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ลาหยุดราชการเพื่อไปประกอบศาสนกิจ (โดยไม่นับเป็นวันลา) เนื่องในวันอีดิ้ลฟิตริ ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 มีกําหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าว และโปรดประสานแจ้งให้หน่วยงานภายใต้บังคับ บัญชาของท่านทราบด้วย จักเป็นพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี