เตรียมเฮดังๆ กระทรวงแรงงาน ขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 มิ.ย.นี้


ลูกจ้างเตรียมเฮ กระทรวงแรงงานขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแรงงานไทย 2-10 บาท โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในพื้นที่ แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้มีมติให้อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ 46 จังหวัด กลับไปพิจารณา ทบทวน และส่งตัวเลขที่จะขอปรับขึ้นค่าจ้างมาที่อนุฯวิชาการเพื่อกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

เตรียมเฮดังๆ กระทรวงแรงงาน ขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 มิ.ย.นี้

 ล่าสุด ปรากฏว่าทั้ง 46 จังหวัดยังยืนยันมติเดิม ไม่ขอปรับเงินค่าจ้างมายังคณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นหารือ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 และมีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน 31 จังหวัด ที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัด 31 จังหวัดเสนอในอัตรา 2-10 บาท/วัน ส่วน 46 จังหวัดที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไม่เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง เห็นควรให้ปรับขึ้นในอัตรา 2 บาท/วัน

โดยจังหวัดที่ได้รับการเสนอให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดที่ 10 บาท/วัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ปรับขึ้น 7 บาท/วัน ได้แก่ สมุทรปราการ ส่วนชลบุรี, ระยอง ให้ปรับขึ้น 5 บาท

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมอนุกรรมการมีมตินำเรื่องทั้งหมดเสนอบอร์ดค่าจ้างกลาง ซึ่งบอร์ดค่าจ้างกลางกำหนดจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันที่ 10 พ.ค.62และหากบอร์ดค่าจ้างกลางเห็นว่า ตัวเลขการขอปรับขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม ทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คาดว่าจะสามารถเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ถัดไป จากนั้นบอร์ดค่าจ้างกลางจะออกประกาศบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติแล้ว คาดว่าบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่น่าจะประกาศใช้ได้วันที่ 1 มิ.ย.62 หรืออาจขยับออกไปตามความเหมาะสม

สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 แบ่งเป็น 7 อัตรา คือ โดยปรับขึ้นจากเดิมตั้งแต่ 8-22 บาท สูงสุดอยู่ที่ 330 บาท/วันได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ ปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาท/วัน ส่วนจังหวัดที่ได้ขึ้นน้อยที่สุด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อยู่ที่ 308 บาท/วัน