เช็ควันรับเงิน บัตรคนจน ประจำเดือน พ.ค. โอน 9 รายการ น้ำไฟ ปุ๋ย ชุดนักเรียน

ทีมข่าวเจาะประเด็นไล่เรียงวันตามปฏิทินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนเงินเข้า ได้รับค่าอะไร และจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ติดตามได้ที่นี่…

เช็ควันรับเงิน บัตรคนจน ประจำเดือน พ.ค. โอน 9 รายการ น้ำไฟ ปุ๋ย ชุดนักเรียน

ทีมข่าวเจาะประเด็นไล่เรียงวันตามปฏิทินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนเงินเข้า ได้รับค่าอะไร และจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ติดตามได้ที่นี่…

 • เริ่มแจกวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
  ได้เท่าไหร่ : เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)
  ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 • เริ่มแจกวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  ได้เท่าไหร่ : เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน
  ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
  ได้เท่าไหร่ : ค่าชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตร กรณีหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท
  ใครได้ : กลุ่มมีบุตรกำลังเรียน ประมาณ 2,700,000 คน

 • เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
  ได้เท่าไหร่ : ค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคน
  ใครได้ : กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 4,100,000 คน
 • เริ่มแจกวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
  ได้เท่าไหร่ : เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)
  ใครได้ : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน
 • เริ่มแจกวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 
  ได้เท่าไหร่ : ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.-ก.ย.)
  ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


 • เริ่มแจกวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
  ได้เท่าไหร่ : เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท
  ใครได้ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
  ได้เท่าไหร่ : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย
 • เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
  ได้เท่าไหร่ : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย.