คนเราถ้า ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน


คนเราถ้า ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน

การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเสี่ ยงดว ง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ยาก แล้วเราจะเลือกคู่อย่างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน

เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญา.. ที่จะคุยกัน .. ก็ไม่เท่า

คือ.. คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกัน .. พาลท ะเลาะตลอด

ทางแก้คือ “ รักษาศี ล ” รักษาใ จ .. ของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่  เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่ .. เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน

ศีลไม่เสมอกัน

“ ชีวิตคู่ ” หากเลือก.. คนไม่เสมอเรา

แม้เราจะพยายามเ ปลี่ยนแค่ไหน..?

แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเ ปลี่ยน  ก็ไปกันไม่ได้

เลือกใคร..? มาเป็น “ คู่ ” จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก

แต่เพ่งดูภายใน ศี ล สติปัญญา

เพราะนี่จะทำให้ “ชีวิ ตคู่” อยู่กันนา “ ชีวิ ตคู่ ” คือ อภั ย และ เข้าใจ

คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่  พยายามอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นเขาเรียก “ ชีวิตคู่ ” หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว

ให้เรียก“ ชีวิ ตเดียว ” ของคนๆ เดียว

แต่ถ้าหาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณเจ็ บช้ำ

ศีลไม่เสมอกัน

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกลายเป็น..“ คนเข้มแข็ง ”

หาก..“ โช คชะตา ” ทำให้..คุณถูกหลอ ก

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ ฉลาดขึ้น ”

หาก..“ โช คชะตา ” ทำให้..คุณเผชิญกับศัตรู

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ เอาชนะตัวเอง ”

หาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณล้มเห ลว

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ หนักแน่น ” มากยิ่งขึ้น

หาก..“ โช คชะตา ” ทำให้..คุณหลงทาง

จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ..“ ทางเส้นใหม่ ”

อย่าปล่อยให้..“ ความทุ กข์ ” ที่กำลังเผชิญอยู่

ผ่านไป  โดยสูญเปล่า จำไว้นะ

“ ทุกอุปส ร รค ” คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกัน ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเ ลาะเบาะแว้ง

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก : jitsook.com