พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ บกพร่องในการถวายงาน


วันที่ 23 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชโองการ ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ ความว่า

 

ขอบคุณ ข่าวสด

logo-retina-300x91-1