กกพ.เผยอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เป็นไปตามปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง


นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กกพ. มีมติให้เก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย

โดยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นนั้น เป็นไปตามที่คาดการณ์และเป็นผลมาจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีความผันผวนในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม กกพ. จะยังคงบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้างความราบรื่นในการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมติดังกล่าว

สำนักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป