ร่วมอนุโมทนาบุญ “แอน สิเรียม” สร้างวัดให้กับ พระพุทธศาสนา


วัดสิเรียมพุทธาราม  (เดิมชื่อ “วัดบ้านสังกัน” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้เริ่มตั้งเป็นที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.2541 บริเวณที่ตั้งจะมีเสาหลักศิลาโบราณและป่าหวาย มีต้นโพธิ์อายุประมาณ 100 ปี

เป็นที่อยู่ของปู่ตา ชาวบ้านสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมัน อายุประมาณ 1,200 ปี ชาวบ้านสังกัน มีความพร้อมใจกันสร้างศาลา กุฏิมุงด้วยหญ้าคาพอเป็นที่พำนักของพระสงฆ์

สามเณรได้แล้ว จึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาเข้าพรรษา ต่อมา พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร ได้ประสานกับคณะญาติโยมในกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี

จัดเป็นผ้าป่าสามัคคี และกฐินสามัคคี ซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดและสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ สร้างศาลา ห้องน้ำพอเป็นที่พำนักของพระสงฆ์สามเณร พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร

และตัวแทนชาวบ้านสังกันในการยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนา ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้มีประกาศตั้งวัดเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระปลัดสุวิทย์ ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสังกัน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2547 นางสาวสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์วัดบ้านสังกันจนถึงปัจจุบัน วัดบ้านสังกัน ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถวัดบ้านสังกัน โดยที่มูลนิธิชัยพัฒนา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแบบพระอุโบสถวัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอุโบสถของวัดบ้านสังกัน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ได้ประทานผ้าพระกฐินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเชิญไปทอดถวายวัดบ้านสังกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสาวสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

เพื่อเชิญไปทอดถวายยังชุมชนสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2561 ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านสังกัน เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อ วัดสิเรียมพุทธาราม ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 

วัดสิ​เรียม​พุ​ทธาราม​ หมายถึง​ วัดที่สิเรียมสร้างถวายพระพุทธ​เจ้า​ เพื่อ​เป็นวัดในพระพุทธศาสนา​ ให้พระสงฆ์และ​สามเณร​  ตลอดถึงอุบาสก​ อุบาสิกา​ ทั้ง​ 4​ ทิศมาประพฤติ​วัตรปฏิบัติ​ธรรม ​

โดยมี​ พระครู​พิศ​า​ลพัฒ​น​โกวิท​ เป็น เจ้าอาวาส​วัดสิ​เรียม​พุ​ทธาราม) เลขที่​ 94​ หมู่​ 9​ บ้าน​สั​งกัน​ ตำบล​สำโรง​พลัน​ อำเภอ​ไพร​บึง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ 33180​ โทร​086-7855140

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดีขอบคุณ : Facebook​ วัดสิ​เรียม​พุ​ทธาราม​ บ้านสังกัน

เพจ. วัดสิเรียมพุทธาราม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png