คนมีบุญวาสนาสูง จะ ไม่ เลื่อน ผ่าน


วันนี้เร าขอนำเสนอ คนมีวาสนาจริง จะไ ม่เลื่ อนผ่ านบทความนี้

ไ ม่ได้อยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้ านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย หรือไ ม่

ไ ม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้ านหลัง ใ หญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้ านมีเสี ยงหัวเราะ หรือไ ม่

ไ ม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือไ ม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็ งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไ ม่

ไ ม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไ ม่

ไ ม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญู รู้ คุณ หรือไ ม่?

ไ ม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงิ นนั้นดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ลง ยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใ หม่ อีกครั้ง หรือไ ม่

เพราะฉะนั้น อย่ า อ ว ด ว่ามีเ งิน เพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอน โ ร ง พ ย า บ า ล

มันไ ม่ต่ างอะไรกับกระดาษ อย่ าอ ว ด ในตำแหน่งหน้ าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และ เ ยี่ ย ม ยอดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่ าอ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือ ของคนอื่น

อย่ าอ ว ด ว่ามีบ้ านหลังใ หญ่โต วันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเร าแตกต่างกัน

บ างคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเ งิน ไ ม่มีใครให้พะวง บ างคนชอบขี่จักรย าน

ได้ออกกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น อยู่ร ายทาง

บ างคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำ ในรส พ ร ะ ธรรม บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติ เป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพย ากรที่มีค่ า

การ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไข

การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน

บ างคนได้ดูแลบุพการี โช คดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน สุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำ ไ ม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บ างคนสวรรค์อยู่ในบ้ าน แค่ เ อ น ก า ย มีเพลงเบ าๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลายแต กต่ างกัน เร าไ ม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใคร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png