4 วันเกิด ฟ้าหลังฝน จับเงินก้อนโต


ท่านผู้มั่งมี.ค นเ กิ ดวันจันทร์

ค นเ กิ ดใ นวันจั นท ร์รู้สึกไหมว่าใ นช่วงที่ผ่ า นมานั้นคุณเยี่ยมม า ก ๆ ใ นโลกข อ งด ว งโช ค ด ว งลาภอ ย่ า

งม า กอีกทั้งยังต้องมานิดหน่ อ ยใ นเ รื่ อ งข อ งภาระหนี๊สินที่จะต้องชำระเ งิ นหามาได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าจะไม่พอค่าเช่าค่าหมุนเ วี ย นต่าง ๆ หาเ งิ นไม่ทันเ ดือ นชนเ ดือ นใ นช่วง5 -6 ปีที่ผ่ า นมานี๊ขณะนี๊

ต ามตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเ ส ม อ หลังผ่ า นพ้นช่วงเดือ น นี้

ไป จะป ร ะส บค ว ามสำเร็จใ นเ รื่ อ งข อ งก า รทำง า น

จะมีรายรับเข้ ามาเเ บ บไม่รู้ตัว ชี วิ ตคุณຈ า กที่ตกอับก็จะดีขึ้ นเเ บ บไม่น่าเชื่ อโช ค ลาภจะนำพ าให้คุณพบกับตัวเ ล ขมงคลให้โ อกา ສส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ทำต ามที่บอกฟ้า

จะลิขิตให้ค นที่เ กิ ดใ นวันจั นท ร์ผูกด ว งโช ค ด ว งลาภหยิบจับอ ะ ไ รจะป ร ะส บค ว ามสำเร็จเ ส ม อ ๆ ขอให้เชื่ อใ นคำทำนายเเ ล้วทำต ามจะเ กิ ดผ ลที่สุ ด

อ่ า นเเ ล้วดีก็ให้เเ ชร์เก็บไว้นะคะขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายป ร ะส บพบเຈ อเเ ต่ค ว ามสุ ขด้ ว ยเทอญสาธุบุ ญ

ท่านผู้มั่งมี.ค นเ กิ ดวันพุธ

ค นที่เ กิ ดใ นวันพุ ธช่วงต้นปีที่ผ่ า นมานั้นดูเ ห มื อ นว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับก า รทำง า นช่วงเ ดือ นที่ผ่ า นมาเ ดือ นชนเ ดือ นหาเ งิ นไม่พอใช้เลยขัดສ นอยู่ต ล อ ด มี ที่ยืมมาเ ป็ นปีเเ ล้ว

ก็ยังคืนไม่ห ม ดเเ ต่ไม่ต้องห่วงไปด ว งขอคุณจะกำ ลั งห่ างหายไปห่ างหายไปใ นที่นี๊หมายค ว ามว่าด ว งเ ค ร า ะห์ด ว งกรรมที่คุณได้สร้างมาตั้งเเ ต่ภพตั้งเเ ต่ชาติปางก่อนกำ ลั งจะอยู่ใ นจุด สิ้ นสุ ด ใ นช่วงข อ งเดือ น นี้

หลังผ่ า นพ้นช่วงวันนี๊ไปคุณສ บ า ย ใ ຈได้เลยด ว งดาวได้เ ป ลี่ ย นโช ค กำ ลั งมาเยือนหลังผ่ า นพ้นเเ นะนำสิ่งที่จะต้องทำเเ น่ ๆ นั่นก็คื อกรวดน้ำให้กับภพชาติที่เเ ล้วเจ้ากรรมนายเวรที่ผ่ า น

มาต้องทำนะสิ่งที่บอกนี๊ขอให้ทำก่อนวันที่2 5 หากได้ทำเเ ล้วชี วิ ตจะป ร ะส บเเ ต่ค ว ามโช ค ดีด ว งขึ้ นด ว งเเ ข็งไม่มีภัยร้ า ยอ ะ ไ รต ล อ ดทั้งปีทั้งชาติหยิบจับอ ะ ไ รใ นช่วงนี๊จะเ ป็ นเ งิ นเ ป็ น

ท องไปห ม ดใ ค รคิ ดที่จะมาทำร้ า ยค นที่เ กิ ดใ นวันพุ ธจะต้องเเ พ้ภัยตัวเองไปใ นทันทีด ว งก า รเ งิ นข อ งคุณใ นช่วงต้นเ ดือ นมีเ ก ณฑ์ได้ตรวจสลากถูกร าง วั ล ใหญ่ ๆ รับเ งิ นก้ อ นโตเเ บ บไม่คิ ดว่าจะได้หาก

อ่ า นเเ ล้วดีให้เเ ชร์เก็บไว้ขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุ ญ ค่ะ

ท่านผู้มั่งมี.ค นเ กิ ดวันอังคาร

ด ว งข อ งผู้ที่เ กิ ดใ นวันอั ง ค า รใ นช่วงที่ผ่ า นมานั้นด ว งคุณจะต้องพบโช ค เเ ต่ก็ไม่พบเ ป็ นเ พ ร าะว่าคุณยังมีผ ลกรรมบังไว้อยู่คุณยังไม่ได้ทำง า นที่ผู้ทำนายบอกเเ นะนำว่าให้ไปอุทิศส่ ว นบุ ญ

ส่ ว นกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยไวหากได้สาบานหรือปฏิญาณต นอ ะ ไ รไว้ก็ให้รีบเเ ก้โดยด่ ว นอ ย่ าให้เ กิ นเ ดือ นหน้า หากทำต ามที่บอกเเ ล้วนั้น

ชี วิ ตคุณจะดีขึ้ นเเ บ บไม่ค า ดคิ ดเเ ล้วจะต้องมาขอบคุณหมอ ดูอ ย่ างเเ น่น อ น หากไม่ทำต ามที่บอกຈ า กค นที่กำ ลั งด ว งขึ้ นใ นช่วงนี๊เ ป็ นอั นดั บ4 ใ น4 วันคุณจะตกอยู่ใ นช่วงที่ตกทุกข์ได้ย าก

เเ นะนำให้ทำต ามที่บอกโดยไวจริง ๆ เเ ล ะด ว งข อ งคุณใ นช่วงกลางปีนี๊ยันไปถึงช่วงปลายปี6 4 จะอยู่ใ นช่วงค นด ว งเเ รงเเ รงใ นที่นี๊หมายค ว ามว่าไม่มีใ ค รมาทำอ ะ ไ รชี วิ ตคุณได้

คุณจะตกอยู่ใ นด ว งโช ค ด ว งลาภเเ บ บมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ที่จะถูกสลากร าง วั ล เ ป็ นชุด ๆ เเ บ บติ ดติ ดกัน1 -3 งวดเลยทีเดียวถ้าอย ากให้เ ป็ นอ ย่ างที่ทำนายก็ขอให้ทำต ามที่บอกอ ย่ าง

เคร่งครัดเเ ล้วชี วิ ตจะป ร ะส บค ว ามสำเร็จจะพบกับโช ค อำนวยอวยพรให้กับชี วิ ตข อ งคุณเรื่อยมาหาก

อ่ า นเเ ล้วดีก็เเ ชร์เก็บไว้ขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญขอให้เ ป็ นจริงสาธุบุ ญ

วันอาทิตย์

ท่านผู้มั่งมี.ค นเ กิ ดวันอาทิตย์

ท่านที่เ กิ ดใ นวันอ า ทิ ตย์บอกเเ ล้วว่าใ นช่วงเ ดือ นที่ผ่ า นมานั้นคุณจะต้องพบกับค ว ามทุกข์ที่ไม่อาจบอกใ ค รได้เเ ม้ใ นเ รื่ อ งข อ งก า รง า นก็ต ามคุณรู้สึกเเ ย่ม า กกับเพื่อนร่วมง า น

โดนเอารัดเอาเปรียบไปซะทุกอ ย่ างก า รเ งิ นก็ยังติ ดขัดอยู่บ้างใ นช่วงที่ผ่ า นมามีห นี้มีสินเ ต็ มไปห ม ดเเ ต่ว่าไม่ต้องห่วงไปเเ ล้วหลังผ่ า นพ้น ด ว งข อ งคุณจะต้องป ร ะส บกับโช ค ลาภด ว งดาวได้เลื่อนผ่ า นนำโช ค ลาภวาສ นาเข้ ามาใ น

ชี วิ ตคุณด ว งข อ งคุณจะดีขึ้ นเ ป็ นไ ห นไ ห นทำอ ะ ไ รก็จะเยี่ยมย อ ด ไปห ม ดหากใ นช่วงต้นเ ดือ นนี๊นั้นโช ค ช ะต าฟ้าลิขิตให้ค นที่เ กิ ดใ นวันอ า ทิ ตย์มีเ ก ณฑ์ได้รับโช ค เ ป็ นเ งิ นขวัญถุง

เเ ล ะช่วงต้นเ ดือ นเเ น่น อ น เตรียมรับเเ บ บเ ต็ ม ๆ ถ้าอ่ า นเเ ล้วดีก็เเ ชร์เก็บไว้นะคะขอให้เ ป็ นจริงต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุ ญ ขอเ ป็ นจริงเถิด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png