ประกาศเตือน! ระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง


กรมอุตุฯ เผยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้ างแ รง ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานว่า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้ างแ รง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภ าคตะวันออก และภ าคใต้

ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยระมั ดระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง และฝนตกหนัก ที่เกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่ าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร

และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่ าวไทย

ควรเพิ่มความระมั ดระวั งในก ารเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขน าดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภ าคเหนือ อาก าศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชี ยงร าย เพชรบูรณ์ ต าก

และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองค าย บึงก าฬ นครพนม

สกลนคร ขอนแ ก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธ านี

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดร าชบุรี สุพร รณบุรี ก าญจ นบุรี อุทัยธ านี ชัยน าท นครสวร รค์ ลพบุรี

และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดสุร าษฎร์ธ านี นครศรีธร รมร าช และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

3อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรข้อมูล pptvhd36

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4.png