ของ 5 อย่าง พกติดตัว เสริมชะตาด้านการเงิน เพิ่มความมั่งคั่ง


๑. กระเป๋าเงิน

สิ่งสำคัญในการเรียกเงิ นทองเข้ากระเป๋ๅ จะต้องเลือกใช้กระเป๋ๅที่ถูกโ ฉ ล กกับตัวเรา ตามวันเกิ ด

ตามชะตๅราศี เพื่อนำมาใช้ในการเสริ มชะต าด้านการเงิ นให้กับตัวเราเองจะเป็นการเรียกทรั พย์

เรียกเงิ นทองดู ดโ ช คลๅภเข้ามา

๒. เงินขวัญถุง

เงิ นก้อนเเรกที่พ่อเเม่ ผู้มีพระคุน บุคคลที่คุนเคๅรพนับถือเป็นผู้ให้มา หรือเงิ นเเต๊ะเ อี ย

ถือเป็นเงิ นมงคล ให้เ ก็ บไว้ในกระเป๋ๅอย่ าเ ผ ล อนำไปใช้ จะช่วยเรียกโ ช คล าภเเละ

ป้องกันเงิ นทองรั่ วไ ห ลได้ค่ะ

๓. รูปพ่อเเม่

พ่อเเม่คือพระประจำบ้าน การที่คุนบูช าพ่อเเม่ ก็จะทำให้คุนมีความเจริญในหน้ าที่การงาน

เงิ นทองไ ห ลมาเทมา ดั งนั้นรูปบุพก ารีที่อยู่ในกระเป๋ าจึงถือเป็นเครื่ อ งร างที่ดีที่สุดเลยก็ก็ว่าได้

๔. กำไลพญานาค

พญ าน าค ผู้ที่สาม ารถเข้าถึงทรั พย์ในดินเเละสินในน้ำ สั ญ ญ ลั ก ษณ์เเห่งความอุดมสมบูรณ์

จึงมีความเลิศในด้ านโ ช คล าภเเละการช่ ว ยเหลือของพญ าน าคจะมีข้อจำกัดน้ อ ยกว่าพระ

ท่านสาม ารถช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ได้มากมๅยเเต่ไม่เกิ นกฏเเห่งก รร ม

องค์พญ าน าครๅช ช่วยดลบันด าลความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่ร่ ม เย็ นเป็นสุข เพิ่มพูนสติปัญญ า

โ ช คล าภมากมี ส่งเสริมบ ารมีวาสนๅเเละช่วยคุ้ มค ร อ งปกป้องภั ยอันตรๅยให้ห ม ดสิ้นไป

๕. เเหวนหัวนะโมเสริ มดว ง

เเหวนหัวนะโม เครื่องร างของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช หัวนะโม

คือของมงคลมีความศั กดิ์สิทธิ์ วั ต ถุ มงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช คนนคร ต่างก็รู้จัก

เเละมีไว้เป็นของมงคลประจำตั ว โดยเชื่ อกันว่ามีพุทธคุนครอบจักรวๅล คือทั้งด้านเมตตๅ

มหานิยม โ ช คล าภ เเละป้องกันภั ยเเคล้วคลๅด เป็นของดีที่คนนคร นิยมมีไว้ติ ด ตั ว

เครื่ องร าง ๕ อย่ๅงนี้ เป็นสิ่งของเสริ มชะต าด้านการเงิ นที่จะนำมาสู่ความโ ช คดี

ความมั่ ง คั่ งด้านการเงิ นที่ดี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png