แค่น้ำสะอาด 1 แก้ว ทำบ่อยๆชีวิตดีขึ้นแน่นอน สาธุ


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png

ให้ท่านเตรียม ‘น้ำสะอาดไว้ 1 ขวด’ และนำจหดหะหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษ ฐ า น จิ ต ต่ อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะsะหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลู กขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พหะองค์โปหดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png

บทกรวดน้ำให้เทวดาปsะจำตัว และพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลู กขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พsะแม่คงคา พระแม่ธรณี

โปหดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อสกุล

ได้กหะทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว

โปรดกลายเป็นโ ภคทรั พย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png

ห ม า ย เ ห ตุ

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกຣวดน้ำ

กาsกsวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง เพียงอ ธิษฐ านจิต สำหรับผู้ที่บ ารมียังไม่มากพอ

หากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝากผ่านบารมีของพระแ ม่คงคาและพระแ ม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย ไหน ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ ายที่จบ โดยไม่ให้เหลือเอาไว้

ขอบคุณแหล่งที่มา พระอธิการ นพดล กันตสีโล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png