4 ราศี โชคหล่นทับ มีชีวิตสุขสบาย


4 ร า ศี โช คใหญ่หล่นทับ มีเก ณฑ์รั บทรั พย์ ก้อนโต


ราศีเมษ

มีฝีมือในการทำงานดีอยู่แล้ว และช่วงนี้งานก็เข้ารูปเข้ารอยดี

ประสบก ารณ์ในการทำงานมีดีพอที่จะทำให้คุณเดินหน้ าต่อจะได้ขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหาร

เป็นใ หญ่เป็นโตขึ้น ใครที่กำลังรองานอยู่ งานที่กำลังจะเข้าไปทำต้องเป็นงานที่

ดูแลลูกน้องมากเป็นระดับหัวหน้ าหรือมีตำแหน่งสูง

สิ่งที่คุณควรจะมีในวันนี้คือต้องเพิ่มความสามารถในการมองภาพรวม มองเป้าหมายให้ชัด ตั ดสิ นใจต้อง

แม่นยำชัดเจนและเด็ ดข าด นอกจากนี้ งานขาย งานเกี่ยวกับคำพูดการสื่อส ารไ ม่ว่าจะนอกหรือในประเท ศเป็นไปได้อย่ างดี


ราศีกรกฎ

เป็นช่วงขาขึ้นทางเรื่องเงิ นทอง สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เงิ นทอง ของร างวัล

ของล้ำค่ า บ างคนก็ได้เงิ นมาง่ ายๆ ฟรีๆ ฟลุ๊คๆ โดยไ ม่ต้องเหนื่ อยแ รง พ่อค้ า

แม่ค้ าก็ยิ่งทำการค้าได้กำไรงาม ตลอดจนการเสี่ ยงโช คชาวร าศีกรกฎก็ด วงขึ้นกว่าใครๆ

การสอบและการแข่งขันจะผ่านแบบชนะใสๆ ใครอย ากจะเปลี่ยนรถ ก็

จะได้รถที่คุ้มค่ าคุ้มการลงทุน ใครซื้อรถใ หม่เลขทะเบี ยนรถก็จะนำโช คมาให้เจ้าของ


ราศีสิงห์

กำลังอยู่ในช่วงงานหนัก งานล้ นมือ ภาระมาก ให้ถือเสี ยว่าเป็นช่วงเวลาอดทน

ฝึกฝน ฝึกฝีมือ เมื่อเกิ ดความชำนาญ ได้ปัญญาได้ประสบก ารณ์มาไว้กับตัวมาก

พอ จะเกิ ดสิ่งดีๆ ขึ้นตามมาเอง หลายคนก็ทำงานที่เป็นธุระของตนเองเสร็จแล้วกำลังจะส่งต่องาน


ราศีมิถุน

ประสบกา รณ์เก่าๆ ตามมาหล อกหล อน อาจจะมีความเจ็ บป วดผิ ดพล าดบ าง

อย่ างในเรื่องการลงทุน การจัดการปัญห าเรื่องเงิ นทอง ทำให้คุณไ ม่กล้าที่จะตั ดสิ นใจ

หรือบ างคนอาจระแว ดระวั งจนเกินไปจนกลายเป็นการมองโลกในแง่ลบ

จึงสร้างเงื่ อนไขต่างๆ มีข้อแม้มากจนเกินไป ลองเปลี่ยนแปลงตนเอง

ยืดหยุ่นมากกว่านี้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานก ารณ์

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ร วดเร็ว แล้วจะได้เห็นโอกาสดีๆ ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png