ราศี ดวงคนมีบุญ การงานการเงินความรัก ปังตลอดปี


เช็คดวง จะได้รับหน้าที่การงานที่ดี ความรัก ความเมตต า

และโช คล าภเงิ นทอง ปี 2564 หมอไก่ พ.พาทินี บอก

กับไทยรั ฐออนไลน์ให้เตรี ยมตัวระวั ง ระวั งจับเงิ นก้อนโต

ร าศีที่โช คดีเรื่องหน้ าที่ก ารงานความก้ าวหน้ าได้แ ก่


ชาวราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

แม้ว่าชาวร าศีพฤษภจะมีพระร าหูมาอยู่เป็นเพื่อนแบบไม่เต็มใจ

แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเจริญก้ าวหน้ าของชาวร าศีพฤษภได้

ชาวร าศีพฤษภ มีโอก าสเจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่ก ารงาน

มีโอก าสประสบความสำเร็จ มีก ารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ด้วยอิทธิพลของพระร าหู จึงทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน หรือได้ดีจ นค นรอบข้างอิจฉา

เคล็ดลับเสริมด วง ควรหาโอก าสไปทำบุญบริจ าคหนังสือสวดมนต์ หรือหนังสือธรรมะ

จำนวน 12 + อายุย่ าง เพื่อเป็นก ารเสริมด วงชะต า

ร าศีที่โช คดีเรื่องก ารเงิ น โช คลาภ และก ารลงทุน ได้แก่

ชาวราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ร าศีที่ด วงก ารเงิ นมาแ รงแซงโค้ง ต้องยกให้ชาวร าศีกุมภ์ เพร าะด วงมีเกณฑ์รับทรัพย์จัดเต็ม

ในปีหน้ าคงต้องเตรี ยมกระเป๋าเป็นกระสอบไว้ใส่เงิ น เพร าะ

ชาวร าศีกุมภ์จะสามารถหาเงิ นได้มาก มีโอก าสหาเงิ นได้เป็นกอบเป็นกำ

อุปสร รคปั ญหาในเรื่องก ารเงิ นที่เคยมีก็จะเริ่มเจือจ างไป

ความสำเร็จทางด้านก ารเงิ นและโช คล าภจะเข้ามาแทนที่

ร าศีที่โช คดีเรื่องความรักความเมตต า

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png

ได้แก่ ชาวราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

สำหรับชาวร าศีสิงห์ที่โสดมาน านจ นลืมวิธีลงจ ากค านแล้ว

จะมีโอก าสได้ลงจ ากค านเพร าะได้เจอค นดี ค นที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณ ในปี 2564

หากใครที่มีแฟนแล้ว แล้วคบหากันมาน านจ นความสัมพันธ์สุกงอมได้ที่ ก็มีโอก าสที่จะวางแผนอน าคตร่วมกัน

นอกจ ากเรื่องความรักแล้ว ชาวร าศีสิงห์ยังมีโอก าสได้รับความรักความเมตต าจ ากผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น

มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู คอยช่วยเหลือและดันให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับเสริมดวง ควรหาโอก าสไปทำบุญถวายสังฆทาน ถ้าเน้นความรักให้ไปทำบุญในวันศุกร์

ถ้าเน้นให้ผู้ใหญ่เมตต าให้ไปทำบุญในวันพฤหัสบดี

ข้อมูล thairath

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 444.png