4 นักษัตรสุดเฮง เรื่องโชคลาภเงินทอง ปีทอง 2564


อ.คฑา ชินบัญชร เปิดดวงชะตาปี พ.ศ. 2564 กับนักษัตรที่ดวงดีมีโชคลาภ มีเกณฑ์ร่ำราย โดยเผยทั้งด้านโชคลาภ เงินทอง การงาน สุขภาพ รวมไปถึงด้านความรัก ได้แก่คนที่เกิดปีนักษัตรดังต่อไปนี้

ดวงชะตาคนปีชวด

ดวงชะตาของคนเกิดปีชวดประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเงินทอง มีทั้งลาภตรงกับลาภลอย นอกจากงานประจำให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้านการลงทุ นก็จะทำกำไ ร อย่างงาม เพียงแต่ระหว่างที่ดำเนินการอาจมีเห ตุให้ เ สี ยทรั พย์ ประการสำคัญคือรักษาความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล จึงจะหลี กเลี่ย งจากการเกิดค ดีควา ม

สุขภาพร่างกาย เนื่องจากดาวแห่งการเจ็ บป่ว ยเล็ งชีวิ ต จึงต้องดูแลตัวเอง ตลอดจนสมาชิกในบ้าน อาจมีเห ตุให้ต้องผ่ าตั ด ท่านที่มีโຮคเ รื้อ รั งควรไปตรวจสุ ขภา พ อย่าปล่อยให้ยืดเ ยื้ อเรื้ อรั ง ไม่ควรออกเดินทางไกล ไม่ไปร่วมงานศພ ขึ้นรถลงเรือให้ร ะ วั ง อาจเกิดอุ บั ติเห ตุทางน้ำได้

เรื่องราวความรัก มีดาวดอกท้อใหม่ปรากฏขึ้น แต่กลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้ เกิดการกระท บกระทั่ ง จนถึงขั้นแย กทา งกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านที่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ ควรปรับปรุงข้อนี้เ สี ยก่อน

ดวงชะตาคนปีขาล

ดวงชะตาของคนเกิดปีขาลประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเงินทอง มีลาภผลบริบูรณ์ เหมาะกับการร่วมทุนกับเพ ศชา ย การลงทุนในหุ้นจะได้รับผ ลตอบแท น แต่ต้องร ะ วั งกั บดั กทางการเงิน การหลอกลวงต้ มตุ๋ น หรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสร้างปั ญห าความเดือ ดร้อ นให้

สุขภาพร่างกาย ตำราบางเล่มบอกว่าคนปีขาลมีปั ญห าด้านสุ ขภา พ จึงต้องดูแลร่างกา ยเป็นพิเศษ อย่าให้ล้ มหมอนนอนเสื่อ ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปเยี่ยมคนป่ ว ย หรือไปร่วมงานสวดอภิธรรมศພ ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่น เวลาขับขี่ยวดยานพาหนะต้องตั้งอยู่ในความไม่ป ระมา ท

เรื่องราวความรัก ดาวอั้งล้วงหรือนกวิเศษสีแดงส่องชีวิ ต เรื่องของความรักจึงสดใสกว่าคนปีนักษัตรอื่น ถ้าท่านมีคนรักอยู่แล้วคงได้ครองคู่อยู่ร่วม ซึ่งหากในบ้านจัดงานมงคลจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการงาน

ดวงชะตาคนปีวอก

ดวงชะตาของคนเกิดปีวอกประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเงินทอง นอกจากการงานดีการเงินก็ดีด้วย ไม่ว่าลาภตรง ลาภลอยล้วนผ่านเข้ามา ถึงแม้เกิดความเ สี ยหา ย แต่ก็ไม่มาก ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอยากแนะนำให้บริจาคเงินให้กับสถานสงเครา ะห์คนชรา หรือสถานเลี้ย งเด็กกำพ ร้า กุศลผลบุญจะช่วยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สุขภาพร่างกาย สุขภาพแข็งแรงพอใช้ แม้มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหา ยใจ และการทำงานของปอ ด ก็ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าตรา กต รำทำงานหนัก และเวลาออกเดินทางไกลร ะ วั ง อาจเกิดอุบั ติเห ตุ

เรื่องราวความรัก ดาวฟ้ามงคลส่องชีวิต หมายความว่าท่านมีชีวิตรักที่สดชื่น ท่านที่เป็นโสดเข้าสู่ช่วงชะตาดอกท้อ มีเรื่องราวที่น่ายินดี แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจมีปาก เ สี ย งกับคนรัก อย่าให้ข้อพิพา ทเล็ก ๆ น้อย ๆ มากระทบสัมพั นธ์รักของท่าน

ดวงชะตาคนปีระกา

ดวงชะตาของคนเกิดปีระกาประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเงินทอง มีเงินทองบริบูรณ์ นอกจากลาภตรงแล้วยังมีลาภลอยพอประมาณ ท่านยังควรสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล บวกกับฝีไม้ลายมือของตัวท่าน จะหนุนส่งให้ท่านได้รับโชคลาภอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

สุขภาพร่างกาย ดาวร้า ยเสือขาวเ ล็ งชีวิ ต เวลาคบเพื่อนต้องร ะ วั ง เพื่อนฝูงอาจสร้างความเดือ ดร้อ นให้ ทั้งไม่เหมาะกับการเดินทางไกล อิ ทธิพ ลของดาวเจ้าแห่งลมบ่งบอกว่าอาจเกิดอุ บั ติเห ตุ ไม่ควรขับรถเร็วเกินไป ขณะที่ดาวพู้ติ้มหรือลอยจมเล็ งชีวิ ต หมายความว่าอาจเกิดอุ บั ติ ภั ยทางน้ำ ไม่ควรว่ายน้ำทะเลลึก หรือว่าดำน้ำเพียงลำพัง

เรื่องราวความรัก ปีชวดที่ผ่านมาคนปีระกามีดอกท้อเบ่งบาน พอเข้าสู่ปีฉลูสีสันความรักจืดจางลง ถ้าท่านยังเป็นโสดคงต้องใช้ความพยายาม มากกว่านี้ จึงจะหลุดพ้นจากขบวนหนุ่มโสดสาวโสดได้

ขอบคุณข้อมูล อ.คฑา ชินบัญชร

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png