4 วันเกิด ช่วงอายุ 35-50 มีเกณฑ์รวย มีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่โต


อันดับ 4 คนที่เ กิดวันเสาร์ ผู้ที่เกิ ดใน วั น จั น ท ร์ รู้สึกไหมว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น

คุ ณเยี่ยมมากๆ ใน โ ล ก ของดว งโ ชคดว งลาภ ดีอ ย่ างมาก อีกทั้งยังต้อง

มานิดหน่อย ในเรื่องของภาระหนี้สิน ที่จะต้องชำระ เงิ นหามาได้เท่าไหร่

ก็รู้สึกว่าจะไม่พอ ค่ าเช่าค่ าหมุนเวียนต่างๆ หาเงิ นไม่ทัน เดือนชนเดือนในช่วง 1-

3ปีที่ผ่านมานี้ ขณะนี้ตามตำราโบราณ ได้กล่าวไว้ว่า ฟ้าหลังฝนย่อม สดใสเสมอ

หลังผ่านพ้นช่วงวันที่ 16เดือน 3 จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการ

ทำงานจะมีรา ยรับเข้ามา แบบไม่รู้ตัว ชีวิตคุ ณจากที่ต กอั บ ก็จะดีขึ้น

แบบไม่น่าเชื่ อ โ ชคลาภจะ นำพาให้คุ ณ พบกับตัวเลขมงคล

อันดับ 3 คนที่เกิ ดวันอังค าร สำหรับดว งของ ผู้ที่เกิ ดในวันอังค าร ในช่วงที่ผ่านมา

นั้นดว งคุ ณจะต้อง พบโช ค แต่ก็ไม่พบเป็นเพราะว่า คุ ณยัง มีผล ก ร รม บัง

ไว้อยู่ คุ ณยังไม่ได้ทำงาน ที่ผู้ทำนายบอก แนะนำว่า ให้ไปอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับ

เจ้าก ร ร มนายเ ว รโดยไว หากได้สาบ าน หรือปฏิญาณตน อะไรไว้ ก็

ให้รีบแก้โดยด่วน อ ย่ าให้เกินเดือน 3หาทำตาม ที่บอกแล้วนั้น ชีวิตคุ ณจะดีขึ้น

แบบไม่ค าดคิด แล้วจะต้องมาขอบคุ ณหมอดูอ ย่ างแน่นอน หากไม่ทำตามที่

บอก จากคนที่กำลังดว งขึ้น ในช่วงนี้ เป็นอันดั บ 1 ใน 4 วัน คุ ณจะต กอยู่ในช่วง

ที่ต กทุ กข์ได้ย าก แนะนำให้ทำตามที่ บอกโดยไวจริงๆ และ ดว งของคุ ณใน

อันดับ 2 คนที่เกิ ดวันอาทิตย์ ผู้ที่เกิ ดใน วันอาทิตย์ บอกแล้วว่าในช่วง 2เดือนที่ผ่านมานั้น

คุ ณจะต้องพบ กับความทุ กข์ ที่ไม่อาจบอกใครได้ แม้ในเรื่องของ

การงานก็ตาม คุ ณรู้สึกแ ย่มาก กับเพื่อนร่วมงาน โดนเอารัดเอาเปรียบ

ไปซะทุกอ ย่ าง การเ งิน ก็ยังติดขัดอยู่บ้ าง ในช่วงที่ผ่านมา มีห นี้มีสินเต็ม ไปหมด

อันดับ 1 คนที่เกิ ดวันพุธ สำหรับคนที่ เกิ ดในวันพุธ ช่วงมกราคมที่ผ่านมานั้น

ดูเหมือนว่าคุ ณต้อง เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย กับการทำงาน เป็นอันดั บ 1 ของปีเลย ก็

ว่าได้ ช่วงเดือนที่ผ่านมา เดือนช นเดือน หาเงิ นไม่พอใช้เลย ขั ดสนอยู่ตลอด

มีที่ยืมมาเป็นปี แล้วก็ยังคืนไม่หมด แต่ไม่ต้องห่วงไป ดว งของคุ ณจะกำลัง

ห่างห า ยไป ห่างห า ยไป ในที่นี้หมายความว่า ดว งเ ค ร า ะห์ดว งกรร มที่

คุ ณได้สร้างมา ตั้งแต่ภพตั้งแต่ ชาติปางก่อน กำลังจะอยู่ ในจุดสิ้ นสุด หลังผ่านพ้น

ข้อมูลsongworldnull.

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png