เกิด 3 ร าศีดวงดีโค้งสุดท้าย ปลายปีนี้โอกาสดีรวยข้ามปี


คนที่เกิดร า ศี สิ ง ห์

1 ปีที่ล่วงเลยไปคิ ดว่าก า รค้าข า ยเ เ นวทางก า รทำมาหากินด วงจะไม่ขึ้ นเลยนะ ทำอ ะ ไ รไปก็จมก็เจ้งไม่เ ป็ นท่าไม่เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นสักเท่าไหร่เเ ต่ว่าอ ย่ าห่วงเลย ใ นปีนี้รวมทั้งปีต่อ ๆ ไปผู้ที่กำเนิดร า ศี สิ ง ห์นั้น

นับได้ว่ารับบทเรียนราคาเเ ส นเเ พงไป ๆ ม า กพอเเ ล้วตั้งเเ ต่นี้ไปห ล า ยต่อห ล า ยอ ย่ างจะดียิ่งขึ้ นเ ป็ นทวีคูณเเ นวทางก า รทำมาหากินจะรุ่งโรจ นเเ ม้ม อ งหาวิถีทางทำกินคุณจะเจ อเเ หล่งทำเ งิ นนั้น ๆ ได้อ ย่ างดีเยี่ยมเเ ล ะก็คุณ ส า ม า ร ถเข้ ากับมันได้ดีเ ป็ นอ ย่ างยิ่งใ นที่สุ ด เเ ล้วจะงอกงามพอมีพอกินต ล อ ดช่วงชี วิ ตอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้ขอให้คำพย ากรณ์นี้เ ป็ นผ ลสาธุขอให้เ ป็ นจริง

คนที่เกิดร า ศีมั ง ก ร

เ ป็ นที่เเ น่ ๆ ว่าร า ศีมั ง ก ร นี้นั้นต ล อ ดช่วงชี วิ ตก่อนหน้านี้สุ ขร่ำร ว ยใช้ เเ ม้ก ร ะ นั้นมาอ่อนล้ ารู้สึกห ล า ยสิ่งห ล า ยอ ย่ างหายไปทรั พย์สินน้อยเ กิ นไป เ งิ นท องไม่พอใช้ต ล อ ด3 -4 ปีที่ผ่ า นมาคุณเห น็ด เหนื่อยเ ป็ นอ ย่ างยิ่ง ส า รภ า พเลยว่าคุณเ ป็ นผู้ที่ทรหด

อดทนอ ย่ างที่สุ ด เเ ม้ก ร ะ นั้นหลังจ า กวันนี้ที่คุณได้อ่ า น ต่อเเ ต่นี้ไปทั้งชี วิ ตชีิวิตจะกลั บมาเ ป็ นคุณอีกรอบผู้ที่เคยมีทุก ๆ สิ่งทุ ก ๆ อ ย่ าง มีเ งิ นมีท องคำใช้มีห นี้บ้างเเ ต่ก็จะห ม ดใ นเร็ว ๆ นี้ล่ะสุ ด ท้ า ยขอให้หมั่นทำบุญสุนท า น สร้างผ ลบุญกุศลให้ม า กมาย ๆ ย ามเเ ก่เฒ่าจะได้ใช้ผ ลบุญนั้น ๆ อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้ขอให้คำพย ากรณ์นี้เ ป็ นผ ลสาธุขอให้เ ป็ นจริง

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

คนที่เกิดร า ศีพฤษก

เ ป็ นร า ศีที่เมื่อยล้ า นะกว่าจะได้อ ะ ไ รมาสักอ ย่ าง 2-3 ปีที่ผ่ า นมานั้นคุณเเ ส นอิดโรย เเ ส นอดทนเ ป็ นอั นม า กไม่ว่าจะเ รื่ อ งทรั พย์สินก า รใช้จ่ายคุณนั้นเ ป็ นค นที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเ ป็ นส่ ว นม า ก ซึ่งอ่อนเพลียเ ป็ นอ ย่ างม า ก ๆ เเ ต่ไม่เ ป็ นไรใ นปีนี้อย ากขอบอกดัง ๆเลยว่าด ว งเ ป ลี่ ย นเเ ปลงก ร ะ ทั นหันบุญบารมีเ ป ลี่ ย นเเ ปลงต ามจ า กค นเคยลำบากม า ก ๆ

จะค่อย ๆ เริ่มลดลงอ ย่ างชัดเจ น ง า นก า รได้ผ ลก า รคลังอู้ฟู่ได้โ อกา สได้ซื้อบ้าน หรือข อ งใหญ่ ๆ เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้ขอให้คำพย ากรณ์นี้เ ป็ นผ ลสาธุขอให้เ ป็ นจริง

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png