5 วันเกิด เป็นสุขทั้งครอบครัว เทวดาฟ้าดินเป็นใจเปิดทางรวย


5. วันอังค าร

รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ด วงชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบ

ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ น ที่

เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิ ดความ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการ เ สี่ ย ง โช ค หาก

เจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสัก

ใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้

ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ ายแดงได้เลย และด วงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปีเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

63 ถึง 65 ที่ด วงชะต าหนุนด วงให้มีทรั พย์มีมรดกมีบ้ านมีรถพ้นเคร าะห์ หมด

เ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โช คดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้ ายแพ้ภั ยตัวเอง

และค่อยทะยอยหายไปจากชีวิต

4. วันศุกร์

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

พ้นเคร าะห์ เสี ยทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรี ยมรับกับมิติ

ใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้น

มือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ใน

การทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เป็นอย่ างมาก คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจ

เป็นเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน

ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ มีโอกาสจะได้รับข่าวดีจากการ

ลงนามว่าจ้าง จะเกิ ดความสำเร็จ ในการค้ า หรือการค้ าขายกับชาวต่างชาติ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการ เ สี่ ย ง โช ค หากเจอคนขายล็ อ ต

เ ต อ รี่ผอมสูงมาเร่ขายแล้วยื่นล็ อ ต เ ต อ รี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ

ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัวเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ปลดห นี้ปลดสินมีเงิ นซื้อรถ มีเงิ นปลู กบ้ านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความ เป็นอยู่

ที่ดี ไม่ลำบ ากอีกต่อไป

3. วันพฤหัส

ขอร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่ง ในเ รื่ อ งต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจ ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้อ

งอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติ

หรือลู กครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนินชีวิตดู มีชีวิตชีวา

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โช ค หากเจอคนขายล็ อ ต

เ ต อ รี่มาเร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้ า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ

ด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน

2. วันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด จน

ปวดตา ดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้ โช คลาภจากการเสี่ย งโช ค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่

ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนไปบูชาขอพร ให้สุมหยิบมาสักใบ

ด งท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเ งินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้

สบ าย และด วงชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีในปี 63 ถึง 65 ที่ดว งชะต าหนุน

ดว งให้มีทรั ย์ มีมรดก มีบ้ าน มีรถ พ้นเคร าะห์ หมดเ รื่ อ ง ซ ว ย มีแต่โช คดี

วิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศั ต รูคนคิดร้า ย แพ้ภั ยตัวเอง และค่อยทะยอยหายไป

จากชีวิต

1. วันอาทิตย์

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ า

บุ่มบ่ ามหรือรีบร้อน ขอเต ือนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสียใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเกิ ด

ปั ญหาตามมาได้ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ ง

ผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโ ชคดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค

ลาภ จากการเสี่ย งโช ค หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ขายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลัก

แสนมีเงินก้อนโต