4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหูลืมตา เตรียมเป็นเศรษฐีใหญ่ ได้โชคลาภเงินทอง


เรี ยกได้ว่าเ ป็ นอีกหนึ่งคำทำนายที่คนให้ความสนใจ เมื่อหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ หรือ ท่านเจ้าคุณ

พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดังออกมาเปิ ดเผยคำทำนายโดยระบุว่า

โดย ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรือ “ หลวงพี่อุเทน ” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค

“วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ” ทีท่านได้ระบุว่า 4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหู ลืมตา เตรี ยมเ ป็ นเศร ษฐีใหญ่

ได้โช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย ซึ่งได้แก่ชาวราศี

ราศีเมษ ราศีตุล ราศีมังกร ราศีกรกฎ = ร ว ย 4 ราศีที่แย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ

และนอกจากทุก คน จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบ ารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อม

จด วงดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์ หมดก ร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดี

ฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์ หมดกร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดี อย่ าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว

อย่ าลืมทำความเค ารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเค ารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเค ารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเค ารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเค ารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเค ารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเค ารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเค ารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเค ารพในการต้อนรับแขก

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

มีความเค ารพ 7 อ ย่ า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย ร วยแน่นอน ดีแน่นอน หลวงพี่อุเทน

หลวงพี่แซม ให้โยม หมดห นี้ หมดทุ กข์ หา ยป่ ว ย บริวารเจ้าน ยดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ข้อมูลwingnaikun

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png