4 ราศี มีเกณฑ์ดวงโชคลาภพุ่งแรง งานดีเงินทองไหลมาไม่ขาดสาย รับทรัพย์รัวๆ


ราศีมังกร (เกิ ดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)”

ราศีของคุณจัดว่าเป็นราศีที่ยังมีจังหวะด วงดาวการเงิ นที่ดี โอกาสมั่งคั่งร่ำร ว ยมีเข้ามา ด วงดาวโช คล าภก็มีเข้ามาให้ลุ้นด้วย

หรือใครที่เป็นคนที่ชอบลงทุนที่เสี่ ยงๆ หน่อย เช่น ลงทุนเรื่องหุ้นก็ดี หรือมีการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆ

ในปีนี้โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของการเงิ นที่ดีขึ้นมีเข้ามาให้ลุ้นเช่นเดียวกันแต่

ข้อควรระวังคือด วงดาวที่แรงเกินไปนั้นอาจจะส่งปั ญหาในเชิงทุกขลาภ

คือได้มาแล้วมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อน หรือเสียเงิ นเสี ยทองออกไป

ดังนั้นการเตรียมตัวในเรื่องของการบริจาคทำบุญทุกครั้งที่ได้เงิ นก้อน

หรือได้โช คอะไรบ างอย่ างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เชื่ อมั่นว่าถ้าคุณบริหารดีๆ โอกาสที่จะร ว ยขึ้นในปีนี้โอกาสที่จะมีรา ยได้พิเศษ

ราศีมีน (เกิ ดระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม – 13 เมษายน)”

เรื่องของการเงิ นถือว่าไปได้ดี คุณเป็นราศีที่จะมีโช ค มีเงิ นก้อนโตเข้ามา หรือบ างคนอาจจะมีโอกาสเรื่องการหมุนเงิ นใหม่ๆ

ถ้ามองกันแล้วความมั่นคงในชีวิตของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่ างแน่นอนต้องย้ำว่าคุณมีโอกาสในเรื่องการ

ลงทุนที่หลากหลาย ไม่ได้บอกว่าทุกอย่ างจะดีหมด บ างอย่ างก็ดี แต่บ างอย่ างก็อยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวัง

สิ่งสำคัญขอให้เราตั ดสินใจหรือทำสิ่งต่างๆ ด้วยสติและด้วยประสบการณ์อย่ าตั ดสินใจทำอะไรตามที่คนอื่นบอกว่าดีบอกว่าใช่

เพราะโอกาสที่จะเสียเงิ นไปฟรีๆ

“ราศีพฤษภ (เกิ ดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน)”

จังหวะด วงดาวการเงิ นถือว่าโคจรอยู่ในมุมที่ดี ส่งผลทำให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากขึ้น บ างคนงานมั่นคงขึ้น

มีคนมาให้ความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของการเงิ นด้วย ส่งผลทำให้ร ายได้สวัสดิการผลตอบแทน

ทั้งหลายอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเจรจาด้านการเงิ น ไม่ว่าจะเป็นเครดิต สินเชื่ อ เงิ นกู้

อย ากจะขยับขย ายครอบครัว ซื้อบ้ านซื้อที่ดิน ราศีคุณจัดว่าเป็นราศีที่จะมีข่าวดีเข้ามา

อย่ งที่ย้ำว่าด วงจะได้รับความเมตตาที่ดี ถือเป็นจังหวะที่การเงิ นมีการขยับขย ายและมีความก้าวหน้าเป็นอย่ างมาก

ในเรื่องโช คลาภต้องย้ำว่าพื้นฐานของราศีนี้ไม่ได้เป็นราศีที่มีโช คอยู่แล้ว และปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของโช ค

ราศีกรกฎ (เกิ ดระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)”

ราศีของคุณจัดว่าเป็นราศีที่มีจังหวะด วงดาวในเรื่องการเงิ นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

โอกาสที่จะมีความมั่งคั่งร่ำร ว ยมากยิ่งขึ้นก็มีสิทธิ์จะเกิ ดขึ้นเพียงแต่ดาวราหูหรือดา วด วงอื่นๆ

ที่ส่งผลนั้นอาจจะทำให้เกิ ดปั ญหาทุกขลาภได้ง่าย ในปีนี้ถ้าคุณได้โช ค ได้อะไรมาอย่ างเซ อร์ไ พรส์ไม่ค าดฝัน

ต้องพย าย ามนำเงิ นส่วนหนึ่งไปบริจา ค ทำบุญ เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้เคล็ ดปั ญหาทุกขลาภที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้บ่อย

ข้อค วรระวังคือ อะไรที่ได้มาง่ายนักก็อาจจะเสี ยไปง่ายด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ได้เป็นเรื่องของการหาเงิ นเพียงอย่ างเดียว

ข้อมุลtvpoolonline

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png