4 วันเกิดนี้ มีแววได้เป็นเศรษฐี ช่วงนี้จะมีสง่าราศีเป็นพิเศษ


เกิ ดเส า ร์ (ด วงขาขึ้น)

วันเส า ร์ อ ด ท นอีกนิดชีวิตของคุณกำลังจะร่ำร วย มีคนเก่าคนแ ก่เคยทำน า ยชีวิตของคุณมาแล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา

บอ ก ว่าชีวิตของคุณในช่วงอีก 1ถึง5 ปีข้างหน้าจะปร ะสบความสำเร็จสูงสิ่งใดที่กำลังทำอยู่ก็จะมีโอ ก าสได้เงินได้ทองมากมาย

ชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความสุขสบ าย และแน่น อ นว่าคนที่เ กิดในวันเส า ร์ช่วงนี้

จะได้โ ช ค ล า ภเกี่ยวกับตัวเล ข กำลังจะร วยใหญ่แล้ว ขอให้ เ ก็ บ คำทำน า ยเอาไว้ แล้วจะสมหวังดั่ ง

ใจหมาย ให้ เ ก็ บ โ ช คเอาไว้แล้วจะได้ดีจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้เ ล ย

เ กิดอังค าร (ชะตาเปิด)

ผู้ที่เกิ ดในวันอังค าร ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือน จัดได้ว่ามีอภิมหึมาเกี่ยวกับ ในเ รื่ อ งของโ ชคลาง

จะได้รับทรั พย์มากมาย สิ่งที่จะต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งในช่วงนี้ก็คือเ รื่ อ งของการทำง า น

อาจจะเจอคนอื่น ติ ฉิ น นิ น ท า แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นมีความเ ดื อ ด ร้ อ น ใ จแต่อย่ างใด เ รื่ อ งบ างเ รื่ อ งให้เป็นไปย ามเนื้อผ้า

ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพย าย ามทำอะไร ให้มันเกิ นหน้าเกินย ามีเกณฑ์ที่จะได้โช ค ล าภเกี่ยวกับตัวเล ข เ ก็ บ

โ ช ค ล า ภเอาไว้ บุญส่งขอให้ร วย สิ่งดีกำลังจะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้อย่ างแน่น อ น

ไม่เกินมกราคมปีหน้าย้ ายง า น แ น่ น อ น เก็ บคำทำน า ยไว้ขอให้ร วย เฮง จ้า

เ กิดพุธ (คนมีโ ชค)

ผู้ที่เกิ ดในวันพุธ ได้มีคำทำน ายออ ก มาตรงกันมากมายว่า มีเกณฑ์ที่จะถูกส ล า กถูกร า งวัลอันยิ่งใหญ่ หน้าที่การง า น

ใดก็จะยิ่งดีขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องร ะมัดร ะวังนั่นก็คือ ก ารติดต่อ

ก ารเจรจากับผู้อื่นการพูดให้เสีຍความรู้สึก การทำง า น ที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและลำบ า กใจ การ ตั ดสินใจการ

ตั ดสินปั ญหา เ รื่ อ งนี้มักจะพาพร้อมกับสิ่งดี ขอให้อดทนและสู้ต่อไปบ างสิ่งบ างอย่ างต้องใช้แรงกายแรงใจเข้าช่วย

บอ ก เ รื่ อ งนี้ให้คนใกล้ตัวรู้ แล้วชีวิตจะดีขึ้น ชีวิตก็จะสุขสบ ายขึ้น ยิ่งบอ ก บุญผู้อื่นมากเท่าไหร่ ยิ่งร วย

เ กิดอาทิตย์ (หมดห นี้สิน)

คนเกิ ดวันอาทิตย์เด่นชัดมากในช่วงนี้มีโอ ก าสได้เล ข หากเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีคนที่เขายื่นตัวเล ขมาให้

ให้เก็บติดตัวไว้สักใบก็ยังดีเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่แ น่ไม่น อ น เผลอในช่วงนี้อาจจะถูกเล ขถูกร า งวัลก็ได้

คนที่เกิ ดในวันอาทิตย์เรียกได้ว่า มีดาวมาโคจรเกี่ยวกับโช ค ชะต ามากนักอาจจะมีโช คเกี่ยวกับตัวเล ข อาจจะมีโช คเกี่ยวกับการทำง า น ความรัก

ความรุ่งเรืองในชีวิต หากถามหาในเ รื่ อ งของการทำง า น และการเงิ นในช่วงนี้อาจจะต้อง เ ห นื่ อ ย ห น่ อ ยแต่ต้องบอ ก เ ล ย

ว่าจะมีแน่น อ น เล ขร า งวัลกำลังรอท่านอยู่ ขอให้เก็บโช คเอาไว้แล้วจะได้ดี

ข้อมูลmeezara

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png