ราศีต่อไปนี้ เตรียมโกยเงินก้อนโต ดวงพ้นเคราะห์ รอรับโชคใหญ่


5.ร าศีกรกฎ

เป็นราศีที่ได้ชื่อว่าทรงเส น่ห์มากที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสุภ าพอ่ อนโยนมีมารย าท อัธย าศัยดี

มีพรสวร รค์ในการเข้ากับผู้คน โกรธย ากแล้วยังห ายเร็วด้วยพร้อมเสมอที่จะลื มและให้อภั ย ฉลาดปราดเปรื่อง

ช่างวิเคร าะห์และสนิทกับใครได้อย่ างไม่ถือตัว เก่งกาจในการใช้เ ล่ห์เห ลี่ยมชักจูงจิตใจให้คนอื่นคล้ อยตามได้สำเร็จก่อนที่ใคร

4.ร าศีพิจิก

เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สาม ารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแ ย่มาก ภายในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา

พิจิกเป็นคนใจอ่ อน จิตใจดี แต่ก็โกรธและหงุ ดหงิ ดง่ายพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร

เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งบ างครั้งก็ทำให้เข าดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บ างครั้งเมื่อรวมกับอ ารมณ์ที่ปร วนแป ร

และเอาแต่ใจก็จะทำให้พิจิกเป็นคนน่ากลั วอยู่เหมือนกัน

3.ร าศีสิงห์

ความเฉลี ยวฉล าด ความส ามารถ ความคล่ องแค ล่ว เป็นนักอุด มคติ

มีพิธีรีตองพิถี พิถันร าศีกั นย์โดยทั่วไปมักจะมีอุ ปนิ สั ยที่คล้ายค ลึงกันหมด คือเป็นผู้ที่จิ ตใจเ ริงร่า

เฮฮา ชอบสนุก มองดูชี วิตสดชื่นร่าเ ริงมองโลกในแ ง่ดีไปหมด บ างทีก็พูดแบบสองแ ง่สองง่ ามไปเรื่ อย

2.ร าศีธนู

เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บ างทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อมองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง

จิตใจดี รักความยุติธร รมเป็นชี วิตจิตใจ เห ตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเชื่ อถือ หากไร้เห ตุผลแล้วราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ ดข าด

เพราะตะขิ ดตะขวงใจจริง ซื่อสั ตย์สุ จริตใจบุญสุนทาน ใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

1.ร าศีมังกร

มีลัก ษณะเด่น คือ มีความทะเย อทะย านสูงสุดเหนือร าศีใดมีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่

ชี วิตและพฤติกร รมต่าง ถูกค วบคุ มด้วยความทะเย อะทะย านนี้เขารักงานเป็นอันดั บแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่ อย

ทุ่มเ ทหัวใจและวิ ญญ านให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหาความสมบู รณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิ ตมากไป ไม่มีจิน ตนาการฝันเฟื่ อง

ข้อมูลsbaynews