4 รๅศี โชคใหญ่จะเป็นของคุณ มีเกณฑ์สูงได้รับทรัพย์ก้อนโต


ด ว งชะต าท่านที่เ กิ ดรๅศีกรกฎ

สามารถ เเนะเเนวทางให้ผู้อื่นที่กำลังหาทางออกไม่พบได้สำเร็จ มีความรู้ในงานที่ท่านทำอย่ างกระจ่างเเจ้ง

มีความเมตต ากรุณาเเก่ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อย เเละเคาร พผู้ใหญ่อย่ างจริงจัง ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเ ฟื อ ย

สามารถช่วยเหลือผู้น้อยเท่าที่อำนาจเเละหน้าที่ในการงานจะอนุโลมได้ในปี 2564 นี้

ท่านมีความคล่องตัวในการทำงานยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า ผู้ที่ร่วมงานกับท่านมีทุกระดั บ

ความรู้ความคิดเเละประส บการณ์ การเงินราบรื่นเป็นปกติไม่มีรายจ่ายพิเ ศ ษสิ่งใดที่มากเกินไป

ท่านจะเข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยที่มีอยู่เเล้ว มักเหินห่างจากการคบหาสมาคมกับญ าติมิ ตร

เพราะท่านจะมุ่งเเต่งานเป็นหลัก มีพลานามัยเ ข้ ม เเ ข็ ง ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการงาน

ก็มีส่วนช่วยเหลือท่านอย่ างลั บๆ ญ าติมิ ตรที่อยู่ห่างไกลจะเสนองานใหม่ๆ ให้ท่านช่วยรับทำ

การช่วยเหลือร่วมมือกันในทางการงานเ ข้ ม เเ ข็ งเหนียวเเน่นขึ้น จะเเสดงความสามารถอย่ างเต็มที่

ด ว งชะต าท่านที่เ กิ ดรๅศีพฤษภ

ท่านเป็นผู้ที่รักความประส านประสมกลมกลืน รักความส ง บไม่ชอบการเเ ต กเเยกรุ น เเ ร ง

อาจมีบางสิ่งบางอย่ างที่ท่านไม่ชอบ เเต่สามารถส ง บระงั บจิ ตใ จไว้ได้ ไม่มีปฏิกิริย า อะไรใดๆ ทั้งสิ้ น

มักรู้เรื่องราวชีวิ ตของเพื่อนฝูงเเละญ าติมิ ตร ปี 2564 นี้มักป ล อ ดภั ยจากเ ห ตุการณ์ร้ า ยต่างๆ

เเบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษ าควรทำบุญให้ทานการกุศลมากๆ ควรสวดมนต์ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง

การงานเจริญก้าวหน้า การงานเเละการเงินรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ศัต รูไม่ป ร ากฏตัวให้เห็นอีก

มีชื่อเ สี ยงกว้างขวางออกไปในถิ่นไกล

ด ว งชะต าท่านที่เ กิ ดรๅศีกุมภ์

ท่านชาวรๅศีนี้เป็นผู้ที่ชอบเรื่องราวเเปลกประห ล า ดมหั ศจ ร รย์ต่างๆ เป็นผู้ที่สร้างความจริงต่างๆ

อันเหลือเ ชื่ อทิ้ งไว้ในโลกของเรานี้ เป็นผู้ที่ชอบฟังเเละเล่าเรื่องลึ กลั บซั บซ้อนต่างๆ ในปี 2564 นี้

ท่านจะมีรายจ่ายลดน้อยลงเป็นอันมาก จะสามารถออมเงินสดไว้ได้ก้อนหนึ่ง เป็นผู้ที่ไม่เ ดื อ ดร้ อ นในเรื่องการเงินอีกต่อไป

เเละสามารถให้ญ าติมิ ตรหยิบยืมได้ตามมีตามเ กิ ด ญ าติมิ ตรที่ติดต่อกับท่านด้วยการไปมาหาสู่

มักจะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาให้ด้วย ท่านจะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้เป็นไปโดยสุจริต

จะไม่มีอุปส ร ร คศั ต รูต่างๆ มาไม่ถึงตัวท่าน การศึกษ าค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ เป็นไปอย่ างรวดเร็ว

ท่านจะมั่งมีหรือย า กจนก็ไม่มีใครเดาได้ ถึงอย่ างไรก็มีเงินใช้จ่ายเสมอ เป็นผู้ที่เ ชื่ อว่าธรรม

ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม เเม้ชีวิ ตจะต กอยู่ในที่คั บขันเพียงใดก็ไม่อยู่ในความอั บจนเเละท่านเป็นผู้ที่ไม่ห วงวิช า

ด ว งชะต าท่านที่เ กิ ดรๅศีเมษ

ประส บความสำเร็จในการประส านสั มพั นธ์ คู่ครองของท่านช่วยเหลือกิจการงานเต็มที่ เเละสามารถเข้าใ จกันได้เป็นอย่ างดี

จะทำงานที่ต้องใช้วิจ ารณญ า ณ จะใช้ความสามารถส่วนตัวเเก้ปัญห าสำคัญๆ ได้

ท่านที่อยู่ในวั ยก่อร่ างสร้างตัว จะมีอุปส ร ร คข้อขั ดข้องเล็กๆ น้อยๆ เ กิ ดขึ้น อาจจะเ กิ ดจากความเอาเเต่ใ จของท่านก็ได้

เเต่ถึงอย่ างไรก็มีผู้ใหญ่ประคั บประคองให้ตลอดร อ ดฝั่ งไปได้ ท่านที่ทำงานเเบบฟั นฝ่ ามาตั้งเเต่หนุ่มจนเเ ก่

ตอนนี้มาถึงเวลาของ ท่านเเล้ว จะรุ่งเรืองไปอีกนาน

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png