5 ราศี จากลำบากมามาก ดวงเปลี่ยนจะรวยไม่รู้ตัว


ร าศีเมษ

การเ งินมีก ารขยั บขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุร กิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย

และด้านการเ. งินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งินได้ต ามแ ผนการเ งินเดิมก็พอ ดี

การเ งินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโช คดี การงานเป็นโช คลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็น

มาตรฐานได้เกินร้อ ย จะ เ สี่ย ง สลากรางวัล โช คดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งาน

อ ยู่ พ่อค้ าแม่ข า ย สลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ย งไว้เป็ นโช คดีคุณเ ป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ

และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีร ายรับมากขึ้น มา กขึ้นทุกเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีร ายรับมาก

ร ายจ่ายก็มา กขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำ ลังไปได้สว ยเลยที

ราศี สิงห์

อารมณ์ความรู้สึก จะมีแร งดึงดู ดมากต่อผลกำไรในการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้ าข า ย

ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำห

รับคนทำก ารค้ าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอา รมณ์ความรู้

สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โช คลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพา

คนอื่น งานประจำ ในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลู บหน้าปะจมูก

ไม่มีควา มค ล่องตัว เท่าที่ควร แต่จะได้พ ลิกจังหวะในช่วงป ลาย ปี ที่ต้องร ะวั งให้มาก

ร าศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมี เมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย

หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวรา ศีมีน เป็นคนที่ไม่

ต กความย าก ลำบ า กโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวรา ศีอื่น รักความ

ร าศีกันย์

การงานของคุณเ ด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก

และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อน และจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับ

เ รื่อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง

อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ด

ร าศีกุ มภ์

เ รื่อ งการเงิ น มีความอุดมสมบูรณ์มาก การเ งินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแร ง

อย่ างสมค่ า และแร งสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเ งินของคุณในปีนี้

คืออิทธิพลจากผู้ คนโดยรอบ คนใกล้ชิด พ่อแม่ ที่คอยอวยพร เ รื่องการงาน เรื่ องเงิ น

ข้อมูลpostnet.