ด วงชะตา 4 วันเกิ ด จะได้โช คลาภใหญ่ เตรียมรับเงินล้าน กลางเดือนนี้


วันอาทิตย์

ต้องวางแผน บริหารรา ยรับ รายจ่ายให้ดี ระมัดร ะวั งการใช้จ่าย ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น

เทรนกราฟการงานพุ่ง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีขึ้น

เช่น ได้รับการโปรโมท ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น

ส่วนคนที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ก็จะเป็นโอกาสของคุณเช่นกัน อย่ าบุ่มบ่ ามใจร้อน

เดือนนี้เน้นการลงทุนที่มั่นคงในระยะย าว วิเคราะห์งบการเ งิ น ดูพื้นฐานมั่นคง มีปันผล

มองเป้าหมายการลงทุนของคุณให้ใหญ่เข้าไว้ ตามแนวทางของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ คือตัวอย่ างของคุณในเดือนนี้

วันพฤหัสบดี

เดือนนี้ด วงการเ งิ น มีเกณฑ์ที่ดี จะมีเ งิ นหรือรา ยได้พิเศษเข้ามา และให้เตรี ยมรับทรั พย์

ยังมีโ ชคดีเข้ามาอยู่เสมอ การเจรจา ต่อรอง ดีเลิศ จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษ สามารถดิวงานได้ทุกเ รื่ อ ง

โดยคุณสามารถตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ และลงมือทำให้เต็มที่ โปรเจค หรือโอกาสใหญ่ก็จะสำเร็จโดยง่าย

อีกทั้งยังมีเกณฑ์การได้รับโปรโมทตำแหน่งงานที่ดีขึ้นด้วย เดือนนี้สามารถลงทุนได้ทุกอย่ าง

วันเสาร์

จะมีโช คจากคนอายุมากกว่า การลงทุนให้ใช้การวิเคร าะห์ทางเทคนิคช่วยจะดีเป็นพิเศษ

เดือนนี้งดการโต้เถียง และให้ร ะวั งภาวะซึมเ ศ ร้ า มีเกณฑ์ได้โช คจากผู้ใหญ่ หรือคนที่อายุมากกว่า คุณต้องพย าย ามยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากเข้าไว้

ด ว งของคุณก็จะเปิดรับทรั พย์รับสิ่งดี อยู่ตลอดเวลานั่นเอง การโต้เถียง การแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ความขั ด แ ย้ งในการทำงาน เดือนนี้ควรใจเย็นให้มาก งานของคุณก็จะไม่มีปั ญหา เ รื่ อ งโต้เถียงก็จะลดลง

วันจันทร์

ด ว งจะมีโ ชคจากทางไกล มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในงานดีขึ้น การลงทุนต้องอ่ า นบทวิเคร าะห์ให้มาก

และร ะวั งความขั ด แ ย้ ง มีโช คจากทางไกล หรือออนไลน์ อีกทั้งโช ค จากการเดินทาง

ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการใช้เ งิ น ยังต้องร ะวั งการใช้เ งิ นเกินตัวในเดือนนี้

มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง การโยกย้ ายในงานที่ดีขึ้น ได้ดูแลรับผิดชอบที่ดีขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่

หัวหน้า การเจรจา ดิวงานต่าง จะดีเป็นพิเศษ การพูดคุย จะสำเร็จโดยง่าย

ข้อมุลkatisonjai

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png