ขายเกิน 80 บาท ใครแจ้งได้รางวัล 1,000 บาท


ราชกิจจานุเบกษา เผ ยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ว่าด้วยการจ่ ายเงิ น ราง วัลในการ จั บกุ ม ผู้ข ายสล ากเกินราค า

สำหรับประชาช นที่ แ จ้ ง เบ าะแสจะได้ร างวัลนำ จั บ คดีละ 1,000 บ าท

โดยสาม ารถขอรับเงิ น ได้ที่สำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐ บ าล

ผู้สื่อข่า วรา ยงานว่า เว็บไซ ต์ราชกิ จจานุเบ กษา เผ ยแ พร่ ระเ บียบสำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐบ าลว่าด้วยการจ่ าย

เงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสล ากเกิน ราค า

โดยที่เป็นการสมควรแ ก้ไขป รับป รุงระเบี ยบสำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐบ าลว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจับ

หรือเงิ น สินบนผู้แจ้ ง เบ าะ แ ส ผู้ข ายสล ากเกินราค า

เพื่อให้การจ่ ายเงิ น ราง วัลในการนำจั บ ผู้ข ายส ลากเกินราค ามีหลักเก ณฑ์

ขั้นตอน และอัต ราการจ่ายเงิ นรางวัลนำจั บ ผู้ข ายส ลากเกิ นราค าเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย

และเห มาะสมยิ่ งขึ้น อาศั ยอำน าจตามค วามในมาต รา 13 (6)

แห่งพร ะราชบั ญญัติสำนักงานส ลากกินแ บ่ง รั ฐ บ าล พ.ศ.2517 และมติคณ ะกร รมการสล ากกินแ บ่ง รั ฐบ าล

ข้อ 1 ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบี ยบสำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐบ าล ว่าด้วยก ารจ่ายเงิ น รา งวัลในก ารจับกุมผู้ข ายสล ากเ กินราค า

ข้อ 2 ระเบี ยบนี้ ให้ใช้บั งคั บตั้งแต่ วันประก าศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิ ก ระเบี ยบสำนักงานสล ากกินแบ่ง รั ฐ บ าล ว่าด้วยการจ่ ายเงิ น ราง วัลในการนำจับ

หรือเงิ น สินบ นผู้แจ้ ง เบ าะ แ ส ผู้ข ายสล ากเกิ นราค า

ข้อ 4 ในระเบี ยบนี้ “เจ้าหน้ าที่” หม ายคว ามว่า พนักงานฝ่ ายปกคร อง หรื อตำร วจ ซึ่งกฎหม ายให้มีอำน าจในการ จั บ กุ ม

ส่วน“ส ลาก” หม ายคว ามว่า สล ากกินแ บ่งรั ฐ บ าลร วมถึงสล ากอื่นใดที่สำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐ บ าลเป็นผู้ดำเนิ นการ

“ผู้แจ้ งคว ามนำจั บ” หม ายคว ามว่า ผู้แ จ้งความว่ามีการกร ะทำ ผิ ด กฎหม ายเกี่ ยวกับการข ายสล ากเกินราค า

จนนำไปสู่การ จั บกุ ม และ “เงิ นร างวัล” หม ายควา มว่า เงิ น ที่จ่ ายให้แ ก่ เจ้าหน้ า ที่ผู้จับ กุ ม

และผู้แ จ้งความนำจั บ ผู้ข ายสล ากเกินราค า

ข้อ 5 ให้ผู้อำน วยการสำนักงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐ บ าลรักษ าการตามระเบี ยบนี้

ข้อ 6 สำนั กงานสล ากกินแบ่ง รั ฐ บ าล จะได้พิจ ารณาจ่ ายเงิ น รา งวัลให้แก่ผู้แจ้ ง ความนำจั บและเจ้าหน้ า ที่

ผู้จั บ กุ ม ผู้ข ายสล ากเกิ นราค าในเมื่อค ดีถึงที่ สิ้ น สุดแล้ว โดยกำหนดอัต ราดังนี้

(6.1) เจ้าหน้ า ที่ จั บ กุ ม ได้รับค ดีละเท่ ากับจำน วนเงิ น ที่เปรี ยบเที ยบป รับ แต่ไ ม่เกิ นคดีละส องพันบ าท

(6.2) ผู้แ จ้งคว ามนำจับได้รับค ดีละห นึ่งพันบ าท

การข อรับเงิ น รางวั ลในการจั บผู้ข าย สลากเกิ นราค าผู้แจ้ ง ความนำจั บ

หรือเจ้าหน้ า ที่จะต้ องมาขอรั บเงิ น ที่สำนักงานสล ากกินแบ่ง รั ฐ บ าล

โดยมีหนัง สือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำก าร จั บ กุ ม ซึ่งมียศพั นตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเ อก

หรือข้าร าชการระดั บชำนา ญการพิเ ศษ หรือระดั บ 8 ขึ้นไป

ข้อ 6 ให้ผู้ จั บ กุ ม หรือผู้แจ้ ง ความนำจับ เสนอเรื่ องต่ อหัวหน้ า หน่วยที่ทำการ จั บ กุ ม ตาม

ข้อ 7 เพื่ อพิจ ารณาขอรับเงิ น รางวั ลในการ จั บ กุ ม ผู้ข าย สล ากเกิ นราค าต่อสำนั กงานสล ากกินแ บ่ง รั ฐ บ าล

ข้อ 8 การข อรับเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสล ากเกินราค า ให้ขอได้ภายในหนึ่ งปีนับแต่คดีถึ งที่สุด

โดยยื่ นเอกส าร ตามแ บบแนบท้ ายระเบี ยบนี้

ข้อ 9 ในกรณีมีปั ญห า เกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามระเบี ยบนี้ ให้นำเสน อผู้อำน วยการ สำนักงานสล ากกินแ บ่ง

รั ฐ บ าลเพื่อวินิจฉั ย สั่ ง การเป็นกรณีไป

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png