4 วันเกิด พญานาคให้โชค มีเกณฑ์พ้นเคราะห์กรรม รับทรัพย์ก้อนใหญ่


1. คนเกิ ดวันพุธ

คนเกิ ดวันพุธ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ

เหมาะที่จะทำการค้ าขาย หรือธุรกิจต่างๆ มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว

แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี

รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่

ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน

2. คนเกิ ดวันศุกร์

คนเ กิดวันศุกร์มักมีด วงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบ ากได้ไม่นาน เพราะก ร รมดี

บุญเก่าหนุนนำ จึงเ กิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญก ร รมจะดีขึ้นกว่าเดิม

เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

3. คนเกิ ดวันเสาร์

คนเกิ ดวันเสาร์มักมีดว งชะตาแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้า ยก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ

ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง

ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก

ในจำนวนปีเ กิดทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิ ดวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

4. คนเกิ ดวันอาทิตย์

คนเกิ ดวันอาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมีด วงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีดว งส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์

ฐานะดี มี ทรั พย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่ างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ

เพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์ ดว งชะตาต กน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไ หม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png