3 วันเกิด ราศีจับเศรษฐีใหม่ป้ายแดง จะมีโชคมีลาภ


คนที่เกิ ดวันวันจันทร์

ตักบ าตรทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟจะมีโช คไม่ข า ดสาย หมั่นสวดพระค าภาเ งินล้านอย่ างน้อย วันละ 9

จบด วงมีเกณฑ์ได้จับเงิ นล้านแน่นอนหมั่นทำบุญสร้างบ ารมีให้กับตัวเองเยอะชีวิตรุ่งแน่นอน

คนที่เกิ ดวันศุกร์

ทำบุญถวายดอกไม้หรือของสวยงามจะมีโช คมีลาภ หมั่นสวดค าถาเงิ นล้าน ค าถาพญายมด วงได้จับเงิ นล้านแน่นอน

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

คนที่เกิ ด วันอาทิตย์

หมั่นฝึกสมาธิทำจิตใจให้มีจิตที่แน่วแน่ในขณะที่สวดมนต์ยิ่งทำยิ่งได้ผลมากขึ้นและทำบุญค่ าน้ำค่ า

ไฟหรือถวายอุปกรณ์แสงสว่างจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด วงได้จับเงิ นล้านชัวร์

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png