คนเกิด 5 วันนี้ ชะตาชีวิตครอบครัวดีขึ้น สุขสบายเงินทองล้นมือ


คนที่เ กิดวันเส าร์ เด่นเรื่องธุ รกิจอาหารค้ าข ายได้มากกว่าเดิม แต่ร ะวังเรื่องความสะอาดให้มากในช่วงนี้

อาจจะเ กิดปั ญหา หรือข่ าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสี ยงจากความสะอาดได้ และอาจจะไม่คุ้ม หรือเสี ยแบ รนด์ของคุณที่ทำมานานได้

คนเกิ ดวันพฤ หัสบดี การงานด วงกำลังรุ่ ง งานกำลังปsะสบความสำเร็จทำอะไรก็ดีไปห มด กาsเงิ นมีรา ยได้จากน้ำพักน้ำแร งเป็นหลัก

คนเกิ ดวันพุธ กาsงานช่วงนี้คุณต้องเหนื่ อยสักนิดหนึ่ง เพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิ ดชอบมากกว่าปกติ การเ งินมีร ายได้เข้ามาเรื่ อยๆ

คนเกิ ดวันศุกร์ การงานมีเก ณฑ์หนั กใจเพราะได้รับผิ ดชอบงานบ างอย่ าง การเงิ นมีเรื่องให้ใช้จ่ าย โดยจะเป็นเรื่ องภายในคร อบครัว

คนที่เกิ ดวันอ าทิตย์ เด่นเรื่องการงานด้ านต่างปsะเทศ มีการติ ดต่อทางด้านต่ างประเทศเย อะขึ้น

กำไรในส่วนของต่างประเทศเย อะขึ้น แต่แนะนำให้ร ะวังเรื่องเอกสารสั ญญา