12 โ ชคลาภ ตามตำราพรหมชาติโบราณ หญิงนับซ้าย ชายนับขวา


สำหรับในวันนี้เราจะมาเปิดเผยในเรื่องของตำราโบราณ ซึ่งตำราที่ว่าในวันนี้นั่นก็คือ ตำราพรหมชาติแบบโบราณ

มีเกณฑ์การวัดดว งชะตาทั้งหมด 12 ด วงชะตา เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการหมุนเวียนแตกต่างกันออกไป ตามช่วงอายุ ของแต่ละบุคคล มีทั้งดีและร้ ายปะปนกันไปในทุกปี

สำหรับผู้ใดอย ากทราบด วงชะตาของตัวเองว่าตกอยู่ในเกณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอายุปัจจุบันมาทำนายทายทักตามตำราพรหมชาติโบราณ

ถ้าเป็นผู้ชาย

ให้เริ่มนับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 และเวียนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกา ให้ครบอายุปัจจุบันของตัวท่านเอง

ถ้าเป็นผู้หญิ ง

ให้เริ่มต้นนับอายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จนครบอายุปัจจุบันของตัวท่านเอง

ชะตาตกที่ เจดีย์

ในปีนี้ตัวท่านเองจะใช้ชีวิตได้อย่ างร่มเย็น มีแต่ความสุขกายสบ ายใจ จะได้บุญกุศลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่

ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมจะสมหวังความปรารถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือกำลังต้องการ จะเป็นไปตามที่ค าดไว้มากอย่ างยิ่ง

การเ นการงานไม่ต้องเป็นห่วง แม้ว่าในช่วงนี้จะเหนื่อยก็ตาม มันจะผ่านไปได้ด้วยดี

ชะตาตกที่ ฉัตรเงิ น

ตกในปีนี้ตัวท่านเองจะมีความสุข มีโช คลาภเกี่ยวกับเงิ นทอง อย่ างยิ่งจะมีความรักความเจริญงอกงาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน

หากทำการราชการหรือค้ าขายจะเจริญก้าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จทางการเงิ นอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

ชะตาตกที่ คนคอ

ปีนี้ ท่านจะได้รับความเดือดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุกข์ย ากลำบ าก ทำให้ท่านต้องเสียทรั พย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

ชะตาตกที่ เรือนหลวง

ปีนี้ ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบ าย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่ าง ท่านจะมีโ ชคลาภ ได้เงิ นทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่ างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้า ยจะแ พ้ภั ยตัวเอง

ถ้าตก ปราสาท

ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ

จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้ าขายจะร่ำร วย

ชะตาตกที่ ราหู

ปีนี้ ท่านจะได้รับความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียท รัพย์สินเงิ นทอง

จะเกิ ดเป็นปากเสี ยงกับเพื่อนบ้ าน จะพบกับความวุ่นวายอย่ างไม่รู้จบ และจะเกิ ดเจ็ บป่ วยขึ้นแก่ท่าน

ชะตาตกที่ ฉัตรทอง

ปีนี้ ท่านจะได้ประสบโ ชคลาภ มั่งมีด้วยทรั พย์สินเ งินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่ างดี

ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบ ายใจ

ชะตาตกที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้ ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงิ นการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิ ดผลผิดพล าดขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อนใจ

ชะตาตกที่ คนต้องขื่อค า

ปีนี้ จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง

ให้ระวังอันตร าย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเค ราะห์ อย่ าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

ชะตาตกที่ พ่อหมอ

ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโช คลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภั ยมิได้มีมาพ้องพานเลย

ชะตาตกที่ แม่มด

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ปีนี้ ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเ ชื่อใจแก่คนทั้งหลาย

จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโช คลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้ าง

ชะตาตกที่ นาคราช

ตกในปีนี้จัดว่าร้า ย ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็ บไข้ได้ป่ วย ให้ระมัดระวังในเรื่องของมีคม มีคนปองร้า ย ในช่วงนี้แนะนำให้ภาวนา

ให้รักษาศีล อย่ าได้เบียดเ บียนซึ่งคนและสัตว์ การเงิ นอยู่ในระดับปานกลาง การงานให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงาน

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png