ก่อนสิ้นปี 4 วันเกิด พ้นเคราะห์ จะรวยจนคนอิจฉา เฮงเกินผู้เกินคน


เข้าสู่เดือนตุลาคม อุปส ร ร คจะ หายไป คิดทำสิ่งใดก็ลื่ นไ ห ล จะมีรา ยได้เข้ามาหลายทาง เ งิ นทอง ล้นมือ

เกิ ดวันพุธ

วันพุธ เป็นคนที่มีสติปัญญ า หลักแ ห ล ม เ ฉ ลี ย วฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใด ด้านหนึ่ง ถึงขั้นเป็น ผู้เชี่ ยวชา ญ ด้านนั้นไปเลย

เป็นคนที่ชอบหาความรู้ ใหม่ เสมอ คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็ มีแต่คนรู้จัก เพราะคุณเป็น คนใจกว้าง ใจดี เป็นกันเอง

ในเ รื่ อ งหน้าที่ การงาน คนเกิ ดวันพุธ มีโอ กาสที่ จะเจริญก้าวหน้า ในสายงานเพราะความสามารถ ของตัวเองล้วน

ไม่ได้มีใครคอยสนับสนุน คุณเป็นคนที่ แก้ปัญห า เก่งมาก ไม่ว่าปัญห าจะเล็ก หรือใหญ่ก็ จัดการได้ทั้งหมด

คุณเป็นคนเก่งมากจน คนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ และในช่วงปลายปีนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้ บ้ านหลังโต ไม่ก็ รถคันใหม่

เป็นของรางวัลชีวิ ต แ ก่คุณแน่นอน หากอ่า นแล้วดี ขอให้ แ ช ร์เก็บไว้ขอให้พบเจอโช คล าภ ตามคำทำนายนี้สาธุ

เกิ ดวันอาทิตย์

เป็นคนที่โดดเด่นมาก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่น โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของการงาน เพราะคนเกิ ด วันอาทิตย์

เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง และ มีเป้าหมาย ในชีวิ ตชัดเจนจึงทำให้ คนเกิ ดวันอาทิตย์ เป็นที่จับต ามอง ของผู้ใหญ่

ในที่ทำงาน เป็นคนจริงจังขยัน มีความก ร ะ ตือรือร้น นิ สั ยเหล่านี้แหละ ที่จะทำให้คุณ ประส บความสำเร็จ ในชีวิ ต

ในช่วงของปลายปีนี้นั้น มีโอ กาส ที่จะได้ ของขวัญ ก้อนใหญ่ก้อนโต บ้ านหลังใหญ่

หลังแรกในชีวิ ตของคุณ เป็นของขวัญ อันมีค่ า สำหรับคนที่ มีความตั้งใจ และ ขยันทำมาหากิน

อย่ างแน่นอน อีกทั้ง ในช่วงนี้ยังมี๑วงในเ รื่ อ ง ของการเ สี่ ย งท า ย อีกด้วย ถ้าอ่า นแล้วดี

ก็ขอให้ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้พบเจอโ ชคล าภ ตามคำทำนายนี้สาธุเกิ ดผลบุญตอบแทนท่าน

เกิ ดวันศุกร์

คนรักอิสระ เป็นคนง่าย อะไรก็ได้ ไม่จุกจิก เ รื่ อ งมาก สำหรับในเ รื่ อ ง การงานคุณ

อย ากจะทำงาน แบบอิสระ ไม่ต้องมีใคร มาบั งคั บ ซึ่งแปลกมาก เพราะหาก ยิ่งบั งคั บคนเกิ ดวันศุกร์

ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ ที่อย า กทำงาน เดี๋ยวจะทำเอง ในเ รื่ อ งของความรัก คุณเป็นคนป ากไม่ตรงกับใจ ใช่ก็บอ ก

ไม่ใช่ รักก็บอกในปลายปีนั้นมีโอ กาส ที่จะได้รับโช คได้ รับท รัพย์ก้อนโต บ้ านและรถ กำลังรอคุณอยู่ ในช่วงปลายปีอย่ างแน่นอน

ถ้าอ่า นแล้วดี ขอให้ แ ช ร์เก็บไว้ด้วย ขอให้พบเจอ โ ชคลาภ ต ามคำ ทำ น ายนี้ด้วย เทอญ สา ธุ เกิ ดผลบุญ

เกิ ดวันจันทร์

วันนี้ดูเผิน เหมือนคุณเป็นคนหยิ่ง แต่ความจริงแล้ว เป็นคนใจดี มีเมตต า ใจกว้าง ไม่ชอบถูกคนอื่น เอาเปรียบ

และ ไม่ชอบเอา เปรียบใคร คุณเป็นคนที่ เก็บความรู้สึก เก่งมากเวลามีความເครีย ด หรือมีปัญห าอะไร มักไม่แสดง ออ กมา

คนเกิ ดวันจันทร์ เป็นคนที่มี เ ห ตุผลมาก และเ ชื่ อมั่นในความคิด ของตัวเอง คุณเป็นคนที่ บุคลิคภาพ ดีน่าเ ชื่ อถือ

เป็นที่ ปรึกษ าที่ดี คนรอบข้าง มักจะรู้สึก อบอุ่นใจ เมื่อได้อยู่ ใกล้คุณอีกอย่ างหนึ่ง ตามคำทำนายที่ อย ากจะบอ กนั้นนั่นก็คือ

ในช่วงของปลายปีนี้๑วงของคุณนั้น มีโอ กาส ที่จะได้ล าภลอย เป็นบ้ านหลังโต ไม่ก็รถคันใหม่

อย่ างแน่นอน หากคุณอ่า นแล้วดี ก็ขอให้ แ ช ร์ไว้นะ ขอให้พบเจอโ ชคล าภ ตามคำทำนายนี้สาธุเกิ ด ผ ล บุ ญค่ะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png