ดวงมหาทรัพย์รับโชค 3 ราศี งานเงิน ความรัก พุ่งแน่ๆ ต้นเดือนตุลานี้


ครึ่งปีหลัง 2563 3 ราศีด วงดีมาก การงาน การเ งิน ความรัก มีโอก าสดี รา ยได้งาม

หมอช้าง อาจารย์ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทย รั ฐออนไลน์ เช็ กเลย

ราศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

ครึ่งปีหลังนี้เอาตัวรอดได้ ด วงดีขึ้นพ้นเคร าะห์แล้ว เรื่องการทำงานก้าวหน้า เริ่มต้นอะไรใหม่

เ ปิ ดร้านทำธุรกิจใหม่ ทำหลายอย่ างมีโอก าสดีเข้ามา มีโครงการเข้ามา ดว งดาวที่เข้ามา

เป็นด วงใหญ่ ส่งผลให้เหนื่ อยขึ้น ภาระเยอะ ความเครี ยดเยอะ แต่ความสำเร็จก็เยอะตามมาด้วยเช่นกัน

การเงิ น ส่งผลดี ความมั่งคั่งร่ำรว ย เ งินทองไหลมาเทมา มีโอก า สของร ายได้พิเศ ษ เป็นราศีที่เครดิตดี

ความรัก อยู่ในจุดที่ลงตัว อะไรที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณไป ทำบุญสาธารณประโยช น์

โร งพย าบ าล โ ร งเรี ยน จะดีมาก

ราศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

ครึ่งปีหลังสำหรับการงานมีการเปลี่ ยนแป ลงที่ดีขึ้น คุณมีโอก าสเปลี่ ยนงานกะทันหัน

หรือเป ลี่ยนแป ลงไม่ทันตั้งตัว แต่จะเป็นการเป ลี่ยนแป ลงในทางที่ดีขึ้น

การเงิ น จะค่อยๆ คลี่คล าย การเงิ นที่เคยถูกหยิบยืมไปจะได้คืน และโอก าสของรา ยได้จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ

ความรัก มีความลงตัว สร้างครอบครัวลงหลักปักฐาน ปลายปีสามารถมีงานมงคลได้

หรืออย ากมีลูก สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็สามารถมีได้เลย

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ราศีกุมภ์ 14 ก.พ.-14 มี.ค.

ข่าวดีด วงดีขึ้นเยอะ ในเรื่องของการทำงาน มีตัวช่วยอะไรที่ติ ดขั ดลองปรึกษาผู้ใหญ่คุณจะมีตัวช่วย

ที่ดี มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ยอมเห นื่อย แต่ความเหนื่ อยจะคุ้มค่ า นำความสำเร็จมาสู่ราศีกุมภ์แน่นอน

การเ งิน เงิ นไหลมาเทมา มีโอก าสเรื่องความสำเร็จเรื่องการเงิ น เป็นราศีคนร วย 2020

ได้มาแล้วแบ่งเงิ นบริจ าคด้วย มีทั้งโช คล าภ และทุ ก ขล าภ

ความรัก กลางๆ คนที่มีคู่ไม่น่าห่วง

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png