ด่วน ใครว่างอยู่รีบลงเลย รับเงิน15,000 บาท


เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26-28 กันย ายน 2563 รั ฐบ าลได้จัดงาน

Job Expo Thailand 2020 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน

นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้ว รั ฐบ าลได้เปิดช่องทางออนไลน์ โดยเปิดทั้งหมด 2 เว็บไซต์

คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบี ยน

และกรอกรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

โดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้

หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการ “จ้างงานเด็ กจบใหม่” หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา

โดยภาครั ฐและภาคเอกชน กรมการจัดหางาน พบว่ามีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา

ใครได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ”จ้างงานเด็ กจบใหม่”บ้ าง?

1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563

– รับเงิ นผ่านบัญชีธนาค ารกรุงไทย

– ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

2.สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ

– ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

– มีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี

(กรณีลู กจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลู กจ้างใหม่ทดแทนได้)

เงื่อนไขโครงการ”จ้างงานเด็ กจบใหม่”มีอะไรบ้ าง?

โครงการจ้างงานเด็ กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล “รั ฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย”จ่ายคนละครึ่ง

ภายใต้โมเดล “รั ฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย” โดยรั ฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาค ารกรุงไทยของเด็บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้

ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบี ยน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันย ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

– วุฒิ ม.6 ฐานเงิ นเดือน 8,690 บ าท รั ฐจ่าย 4,335 บ าท เอกชนจ่าย4,335 บ าท

-วุฒิ ปวช.ฐานเงิ นเดือน 9,400 บ าท รั ฐจ่าย 4,700 บ าท เอกชนจ่าย4,700 บ าท

-วุฒิ ปวส.ฐานเงิ นเดือน 11,500 บ าท รั ฐจ่าย 5,750 บ าท เอกชนจ่าย 5,750 บ าท

-วุฒิปริญญาตรีฐานเงิ นเดือน 15,000 บ าท รั ฐจ่าย 7,500 บ าท เอกชนจ่าย 7,500 บ าท

เปิดขั้นตอบลงทะเบี ยน จ้างงานเด็ กจบใหม่

1.เข้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

และคลิกปุ่มลงทะเบี ยน จากนั้นหน้าจอจะแสดงเงื่อนไข ข้อกำหนด และการให้ความยินยอม

หากเข้าใจและยินยอมให้คลิกตกงและยอมรับเงื่อนไข

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรหัสผ่าน

ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา และที่อยู่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบี ยน

หลังจากนั้นให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหมือนครั้งแรก แต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชน

และรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบี ยน เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

และรูปภาพประกอบ เช่น ใบรับรองการศึกษา รูปภาพผู้สมัคร

พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาค ารกรุงไทยเพื่อใช้รับเ งินอุดหนุนจากภาครั ฐ หากมีการจ้างงาน

ต่อมาให้เลือกตำแหน่งงานที่สมัคร โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงิ นเดือนต่ำสุดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้หลายครั้ง

อีกทั้งภายในระบบจะให้เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงาน โดยระบุจังหวัด ซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่นกัน

2.รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตร วจสอบสถานะการสมัครงาน

3.ตอบรับการจ้างงาน โดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน

4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

5.ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

6.ตกลงจ้างงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาค ารกรุงไทยไว้ในระบบ

หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินเปิดบัญชีธนาค ารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png