เกิด 4 ราศี ดวงมหาเฮง โชคลาภถามหา เงินเข้าล้นมือ


คนที่เกิดในราศีพฤษภ

จะลืมต าอ้ า ป า กได้ หลังจากชีวิตของท่านต้องอ ยู่ใต้เงา มื ด ทำอะไร

ก็เหมือนจะไม่สุด แต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่ง โ ช คความ เ ฮง หลายชั้น

นั่นหมายความว่าจะไม่ใช่มีโ ช ค จากการ เ สี่ ย ง เพียงอย่ างเดียว

บางท่านอาจจะมองหาโอ กาสทางธุกิจ อ ย ากได้ทรั พย์สินเดือนเพิ่ม

หรืออ ย ากได้ความก้าวหน้าทางการง า น

ก็มีโอ กาสเช่นกันแนะว่าว่าให้ขอ อ โ ห สิ กร รมในสิ่งที่เราเคย

ล่ วง เ กิ นใครมา และทำ บุ ญ กับคน ย า ก จ น ย ากไ ร้ ถือว่าดีค่ะ

คนที่เกิ ดในราศีกันย์

บรรพบุรุษแล้วบรรพบุรุษกลับมาตอบแทนในรูปแบบของความฝัน

บ างคนอาจจะถูก ห ว ย ทั้งบนดินและใต้ดิน มีโอ กาสได้จับทรั พย์สิน

เป็นก้อนการ ก ร ะ ตุ้ น โ ช ค ของคนร า ศีกันย์

แนะว่าทำบุญเกี่ยวเนื่องกับคนป่ ว ย โรงพย าบ าล สภากาชาดไทย

เดี๋ยวนี้มีมอบผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

คนที่เกิ ดในราศีธนู

เป็นเดือนแห่งผลบุญเก่า โช คของท่านจะมาจากอะไรเก่า บ างท่าน

อาจจะได้แอ ดเฟรนด์เพื่อนเก่าในเฟสบุค บ างคนเพื่อนเก่าส่งไลน์มา

หรือส่งเบอร์มือถือมาให้ เล่นเบอร์มือถือเพื่อนเก่าเ ล ยมีโอ กาสถูก

หรือบ างคนอาจจะมี โ ช ค จากคนใกล้ตัว หรือบ างคนอาจจะได้

พรจากผลบุญเก่าที่ทำไว้ ธนูมีโอ กาสถูกห ว ยและท่านจะมี โ ช ค

จากความบังเอิญ เช่น บังเอิญได้ยินคนเล่าถึงเล ขแล้วซื้อต ามเขา

เป็นต้น รวมถึงมีโอ กาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในเ รื่ อ งของห นี้ สิ น จากเพื่อนเก่า

คนเก่า คนใกล้ตัว ญาติพี่น้องวิ ธีก ร ะ ตุ้ นโ ช คล า ภ เน้นการทำบุญ

เกี่ยวกับโ ล ง ผ้าขาว ห่ อ ร่างไร้วิญญาณ มอบของเก่า บ ริจ า คเสื้อผ้า

ก็จะส่งผลให้บุญเก่า ทำง า น ทำให้ท่านมีโ ช ค ล า ภ ตลอ ดเดือนนี้นั่นเองค่ะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

คนที่เกิ ดในราศีสิงห์

ความร ว ยจะมาจากสิ่งที่ท่านได้ทำมาก่อน และที่สำคัญ โ ช ค ของท่านจะ

เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญู เช่น บ างคนอาจจะได้ไปช่วยดูแ ลญ าติที่ป่ ว ย

ก็อาจจะได้รับแบ่งทรั พย์สินมรดกให้ หรือาจจะได้รับพร

จาก เ ส น่ ห า จะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็มีโ ช ค มี ล า ภ บ างท่านอาจ

จะอ ย ากเริ่มต้นลงทุนเล็ก น้อ ย กลายเป็นได้ประโยชน์มหาศาลแต่ชาวร า ศีสิงห์

อ ย่ า หยุด ก ร ะ ตุ้ น ชะตา ควรทำบุญใส่บ าตร หากตื่นเช้าไม่ไหว

หรือไกลวัดวันหยุดเราไปถวายสังฆทาน

หรือถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่ าน้ำค่ าย า ชำระ ห นี้ สงฆ์ ก็จะทำ

ให้ท่านร่ำร ว ยในเดือนกันย ายนค่ะ