เสนอ ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ อายุ 60 ขึ้นไป รับบำนาญ เดือนละ 3,000 บาท ไม่มีเงื่อนไข


ได้เห็นข่าวตามสื่อต่างๆ และมีหลายคนแ ชร์ต่อกันมา เรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

สำหรับผู้สูง ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป วันนี้จึงอย ากนำรา ยละเอียดมาให้ได้ทราบกัน

ซึ่ง นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทน เครือข่ายประชาชนเพื่อรั ฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ

ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้ าน และพรรคร่วมรั ฐบ าล เพื่อขอให้ทั้งฝ่ายค้ านและฝ่ายรั ฐบ าลสนับสนุน

ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ

ซึ่งมีหลักการ ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บ าท/เดือน

แทนการได้เงิ นจากบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบํานาญทั่วหน้าเพื่อให้ทุกคนเสมอภาค

จัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภาษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพ

พิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่ โดยเฉพาะภาษีจากการค้ าการลงทุน

ปรับลดงบที่ไม่จำเป็นลงและเปลี่ยนเงิ นสงเคร าะห์ต่างๆ

ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้าโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ได้มีการระดมรา ยชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมายตามรั ฐธรรมนูญ

เข้าชื่อกันรวม 10,000 รา ยชื่อแล้ว เพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริง

โดยหวังให้ทั้งฝ่ายค้ านและรั ฐบ าล พิจารณาสนับสนุนกฎหมายที่มาจาก

เจตนารมณ์ของประชาชนและหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าทุกพรรคการเมืองจะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ดำเนินการและมีแนวทางที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นจริงแม้ว่าปัจจุบัน

จะมีระบบสวัสดิการเชิงบังคับ เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคม

ที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ

สวัสดิการข้าราชการที่รั ฐสนับสนุนจ่ายให้ 100% แต่กลับครอบคลุมเพียง 10-15 ล้านคน เท่านั้น

ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ

ทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน

ผลักดันนโยบ ายการจัดรั ฐสวัสดิการมาอย่ างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และเห็นว่า

มีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันร่างดังกล่าว เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า

10 ถึง 11 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้อย่ างต่อเนื่องถ้าร่างพ.ร.บ.ฯ

เกิ ดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่จะได้มีหลักประกันร ายได้

อีกทั้งยังจะมีรา ยได้ไว้ใช้ในย ามแก่ชราอีกด้วย และหวังว่ารั ฐบ าลจะช่วยผลักดันให้เกิ ดขึ้นจริง

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png