ขอขมากลางแจ้ง เรื่องที่เราพลาดไปไม่รู้ตัว ทำแล้วเห็นผลทันตา ชีวิตดีขึ้น


เรื่องรา วที่เรานำมาฝากวันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่ทำกันมานานกับการขอข มากับสิ่งที่มองไม่เห็น

หรือ ขมากลางแจ้ งนั้นเอง ซึ่งเล่ากันว่า ขอขมาในเรื่องที่เราพล าดไป

โดยไม่ตั้งตัว หรือ ไม่รู้ตัว จะทำให้ชีวิ ตดีขึ้น เช่นเดียวกันกับสาวท่านนี้

ที่ได้ทำตามความเชื่ อของตนเอง และปรากฎว่า ชีวิตดีขึ้นจริง

เรียกได้ว่าเห็นผลทันตา โดยเธอได้บอกวิธีและขั้นตอนดังนี้..

จุดธูป 36 ดอกไหว้กลางแจ้ง

ข้าพเจ้า ………

ขอขมา อโหสิก ร รม เทพยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

– ผีบ้ านผีเรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– พระแม่ธรณี

– พระแม่คงค า

-ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

ข้าพเจ้าขออโหสิกร ร มในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก รร ม วจีกร รม มโนกร รม ขอสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์

ทั้งหลายอโหสิกร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมี

มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีลาภ ค้ าขายดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ

ขอให้ลู กมีอำนาจ วาสนา บ ารมี มีแต่คนยำเกรง

ไปยุในที่แห่งไหนก้อขอให้เป็นที่รักของผู้คนศั ตรูที่คิดร้ายขอให้แ พ้ภั ยตัวเองในเร็ววัน

ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเอง

คนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีขอให้กร ร มจากปากเขานั้นทำลายตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

(พระค าถาพย ายม ประชุมกับ พระอินทร์

พระพรหมให้มีค าถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้ นจากความทุ กข์ย าก ลำบ าก)

ให้บอกต่อ อย่ าหวง อย่ าเอาแต่ตัวเองรอดนะ คนที่กำลังทุ กข์ย าก

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.png

เมื่อได้เห็นได้อ่านค าถาบทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบ าบ าง (ทำมาแล้วเห็นผลทันตา ชีวิ ตดีขึ้นตามลำดับ)

เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลนะคะ หลายคนที่ชีวิตติดขัดอยู่ ก็ขอให้ตั้งจิตให้ดี

ก่อนที่จะขอขมา ถึงแม้จะไม่รู้ผลจะเป็นยังไง เราว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ลองดูคงไม่เสียหาย ส่วนสาวท่านนี้ก็ได้เเช ร์ ประสบการณ์บอกแล้วว่า

ทำแล้วดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.png

ข้อมูล topwanthailand