3 วันเกิดนี้ ดวงมหาทรัพย์ จะกลับมารวย จากเหน็ดเหนื่อยมาแสนนาน


วันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก จะได้เงิ นมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแร ง

และโ ช ค ดว งของตนเองเท่านั้น หลังจากนี้เป็นต้นไป

ชะต าชีวิตจะโด ดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทอง

เพ ศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโช ค ดีมาให้กับคุณ

วันอังคาร

มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงิ นกะทันหัน

มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค าดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลี ยรีบสะส าง

แต่หลัง จากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง

นำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ย งโช ค

หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็ อ ตเตอรี่ใบสุดท้าย

ให้รับไว้ อ ย่ าปฎิเสธ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล

เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน มีเงิ นซื้อรถ

มีเงิ นปลูกบ้ านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ าก อีกต่อไป

วันเสาร์

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้

คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แต่หลัง 1 มีนาคม เป็นต้นไป

ดว งชะต ามีเกณ ฑ์ได้เลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี

แถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ย งโชค

หากเจอคนขายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่มาเร่ ข า ยใกล้โ รงพย าบ าล

ให้สุมหยิบมาสักใบดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูก รางวั ล มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้สบ าย