3 วันเกิด ห้ามเลื่อนผ่าน! การงานรุ่งโรจน์ ค้าขายร่ำรวย พร้อมแนะข้อควรปฏิบัติ


เป็นอีกหนึ่ง่ขาวดีสำหรับคนเกิ ดทั้ง 3 วันนี้ ในเ รื่ อ งของด วงเป็นคว ามเชื่ อส่วนบุคคล

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นสำหรับเพื่อนคนใดที่เกิ ด 3 วันดังต่อไปนี้

ในเดือน มิ.ย. ด วงค้ าขาย ของผู้ที่เกิ ด 3 วันนี้ มีด วง และข้อควรปฏิบัติดังนี้

คนเกิ ด 3 วันนี้ มีโ ชคทย านฟ้า เ งินเข้ามารัว มีด วงเป็นเศร ษฐี ค้ าขายดี กำไรงาม ร่ำร วยมาก

1.คนเกิ ดวันพฤหัสบดี

มีโช คดีนั้นเข้ามาหคุณอยู่ตลอดแต่มันก็มักจะมีปั ญหา

อุปสรรคต่าง เข้ามาแทรกกลางเสมอต้องคอยระมัดร ะวั งตัวให้ดี

เพราะว่าอาจจะทำให้ลำบ ากในการใช้ชีวิตได้เหมือินกัน สิ่งที่จะต้องร ะวั งคือ

ปรับพฤติก ร รมให้ดีขึ้นนะ การงานการเงิ นกำลังไปได้สวยทีเดียว

มีแววจะได้จับเงิ นก้อนโตด้วยนะ เก็บโช คด วงชะตาไว้

ขอให้พ้นเคร าะห์เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สาธุ

2.คนที่เกิ ดวันจันทร์

ร ะวั งปั ญหาจากอารมณ์ที่ไม่นิ่งของตนเอง

เจรจาอะไรก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจนักมีเ รื่ อ งให้ต้องกังวลอยู่ตลอด

แต่ให้ใจเย็น นะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ แล้วทุกอย่ างจะค่อยดีขึ้นเอง

งานคุณเครียดสักหน่อย แต่ก็ยังคงมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอด

ทิศทางการเงิ นนั้นกำลังดีเลยมีโอกาสได้เลื่อนต่ำแหน่ง เริ่มมีเครดิต

ความสุขกำลังจะเข้ามา จงตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดความโช คดีจะลอยมาหาคุณเอง

หากด วงคุณดีให้เก็บไว้แล้วจะได้ทรั พย์ สมหวังดั่งตั้งใจ สาธุ

3.คนเกิ ดวันศุกร์

งานของคุณอาจจะมีปั ญหาสักหน่อยนะ้

ในพักหนึ่งแต่ก็จงอดทนหาทางออกให้ดีแล้วโช คดีจะตามมาภายหลัง

ย ากลำบ ากสักนิดกับชีวิตคนวันเศุกร์แต่ว่าการเ งิน

การงานด วงของคุณกำลังพลิกให้ดียิ่งขึ้น อดใจรอสักหน่อย

แล้วโช คลาภจะมาหา แต่มันก็จะมีปั ญหามาด้วยนะ ต้องคอยแก้ไปทีละอย่ าง

ที่เป็นแบ บนี้ก็เพราะว่ากร รมของคุณเอง พย าย ามหาเวลาไปทำบุญบ้ างก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้

งานของคุณแม้จะติดขัดบ้ างแต่ก็จะมีคนยื่นมือเข้มาช่วยทำให้ผ่านมันไปได้

หากมีคว ามเชื่ อในเ รื่ อ งของโช คชะตาตามวันเกิ ด ขอให้เซฟด วงนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งดี สาธุ