วิธีไหว้และบูชา เสด็จพ่อ ร.5 ทำให้ถูกต้องจะเป็นศิริมงคล ขอพร สมดั่งใจปรารถนา


คาถาบูชาเสด็จพ่อนั้น  ร.5 พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเ ป็นเทพในหัวใจ ของชาวไทยทั้งมวลมหาศาล หากต้องการสักกา ระพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมง คลแก่ชีวิตเรา เรามีคาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 และวิธีบูชาที่ถูกต้องมาฝากวันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้า งความเศร้าโศก ให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จส วรรคตจากไป และด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท รงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของทวยราษฎร์ทั้งหลาย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อเนกประการ ทั้งในการปกครอง บ้านเมืองเรา และพระราชทานความร่มเย็ นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าแล้ว ทวยราษฎร์ทั้งป วงจึงน้อมใจแสดง ความจงรักภักดีให้ท่าน ด้วยการถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช