ราศีบุญใหญ่หล่นทับ มีทรัพย์ปลดหนี้ พลิกกลับมารวยอู่ฟู่กว่าเดิม

กรกฏ1

คนที่เกิดราศีกรกฎ

ผู้ที่เกิดราศีกรกฎโดยนิสัยแล้วเป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวเองสูง

ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุกอย่ างให้ออ ก มาดีได้ด้วย ตัวของตัวเอง และไม่ชอบให้คนอื่นมา อ อ กคำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้

เริ่มถอยห่างจากชีวิตต กต่ำ จะสุข ส บ า ยขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วงม ห า เ ฮ ง เ ต รี ย ม ตัว ร ว ยได้เลย

มีเกณฑ์จะได้รั บท รั พย์ หนัก เ งิ น ท อ งไหลมาเทมา หยับจับอะไรก็รวย สุข ส บ า ยกว่า เ ดิ ม

ธนู-1

คนที่เกิดราศีธนู

ผู้ที่เกิดร าศีธนู เป็นคน ฉล าด หั วไ ว ไม่ชอบความวุ่นวาย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ แต่ในบางเรื่องก็เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆ เช่นกัน

และนิสัยสำคัญอีกอย่ างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน เป็นคนชอบปิดทองหลัง พ ร ะ ส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ในเดือนตุล าค มนี้ไปจนถึงสิ้ น ปี

จะนับว่าเป็นช่วงม ห าโชค จะมีคนนำพ าล าภก้อ นใหญ่มาให้ หน้าที่การงานจะเติบ

โตจะดีขึ้นเรื่ อ ยๆ มีแต่สิ่งดีเข้ามา จากที่เคยทุ กข์ก็จะส บ า ยขึ้น อย่ างชัด เ จ น

มังกร-2

คนที่เกิดราศี มั ง ก ร

ผู้ที่เกิดร าศีมังกร เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเ ป รี ย บ เป็นคน หั ว ร้ อ น ไม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เรื่อง

เพราะคนที่เกิดร าศีมังกร ไม่ชอบการพูดซ้ำซ าก เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมา แต่จะเป็นคนป าก ร้า ยใจดี

คำทำนายในรอบเดือนตุลาคมนี้ มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่เงินทองไหลมาเทมา พูดถึงการงานที่ทำอยู่นั้นจะเป็นไปได้

ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ มีโอ กาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง ขอท่านจงหมั่นทำบุญสร้าง กุ ศ ล

ก ร ว ดน้ำให้เทวดาประจำตัว และเจ้า ก ร ร มมนายเว รให้ท่านเปิดทาง ให้ชีวิตดี มีสุข สมหวัง ต ล อ ดไป ส าธุ444

พิจิก-1

คนที่เกิดร าศี พิ จิ ก

ผู้ที่เกิดร าศีพิจิก เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะ อ ว ด เป็นคนพูดมากกว่าทำ

คนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิดร าศีนี้จะเป็นคนที่โชคดี เพราะมักเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก จริงจังจริงใจกับเพื่อนร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย

และยังมีความ ฉ ล า ดมากด้วย ในช่วงปีหน้ านี้จะ เป็นช่วงที่โช ค ของคุณไปถึงจุดสูงสุด ยังมีเกณฑ์ได้เจอ ค น รั ก

มีโช ค มาให้หน้าที่การงานสูงขึ้น มี บ า ร มี มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต จากนี้ก่อร่างสร้างตัว สุขสบ ายกว่าเดิม ร้อยเท่ าพั นเ ท่ า