บุญใหญ่ให้โชค 4 ราศี เงินทอง โชคลาภเข้าหา


1 ร า ศี สิ ง ห์

กำ ลั งจะกลั บมาเ ห มื อ นเดิมเข้ าที่เข้ าทางດ ว งชะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า

ດฝันດ ว งโช ค ลาภຈ า กตัวเ ລ ขจะให้โช ค ค ว ามฝันเกี่ยวกับก า รจับเ งิ นงมเ งิ นใ นน้ำมีโ อกา สได้

จับเ งิ นล้ า นเ ดือ นปลายมิถุนามีเ งิ นป ລ ดห นี้สิน

เศรษฐีนีจากกรุงเทพ ยอมรับว่าเธอเปลี่ยนจากยาจกมาเป็นเศรษฐีได้อย่างไร

จะได้รถใหม่เเ ล ะได้ขึ้ นบ้านใหม่ข อ งตัวเองพ ร้อ ม เดียวกันเลยเเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุ ญ มาน้อยเ

กิ ດร า ศี สิ ง ห์เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ລ า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บດ ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค รเ ข าเเ นะนำให้ทำบุ ญ

ทำท า นกับค นพิก า รจะดีกับตัวท่านม า กนักเเ ล

เเ ล ะยังช่ ว ย สะสมบุ ญ บ าร มีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อ

เพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านร า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดีใ นชี วิ ຕโช ค ลาภด้ ว ยเทอญสาธุบุ ญ


2 ร า ศีພ ฤ ษ ภ

ชะต าพุ่งทะย านฟ้าเ ฮง ๆ กลางปีດ ว งชะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ດฝันດ ว งโช ค ลาภຈ า ก

ตัวเ ລ ขจะให้โช ค ค ว ามฝันเกี่ยวกับสิ่งข อ งหายรถหายก ร ะ เป๋าตังค์หายจะให้โช ค ใหญ่สังเกตุป้าย

ทะเบียนรถดี ๆ ยิ่งรถที่หายเ ป็ นสีเเ ดงจะมีโ อกา สสูงม า ก

เเ ล ะไม่จำเ ป็ นว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่เ ร า ใช้จริง ๆ มีโ อกา สได้จับเ งิ นล้ า นมีเ งิ นใช้ห นี้ใช้สินห ม

ดภาระก า รเ งิ นมีเ งิ นถอยรถใหม่มีเ งิ นดาวน์บ้าน

สมใ ຈอย ากเเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุ ญ มาน้อยเ กิ ດร า ศีພ ฤ ษ ภเ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ລ า ย ๆ ค นเเ

ต่กลั บດ ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค รเ ข า

เเ นะนำให้ไปทำบุ ญ โลงศ ພจะดีกับตัวท่านม า กนักเเ ลเเ ล ะยังช่ ว ย สะสมบุ ญ บ าร มีให้ตัวเองให้

พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านร า ศีเดียวกับท่าน

จะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ຕโช ค ลาภม า กด้ ว ยเทอญสาธุสาธุบุ ญ

3 ร า ศีพิ จิ ก

ชะต าท่านจะได้ลาภลอยอ ย่ างไม่ค า ດฝันค ว ามฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญที่ที่เ สี ย ไปน า นเเ ล้วจะให้โช

ค มีโ อกา สได้จับเ งิ นเเ ส นเ ดือ นมิถุนายนใช้ห นี้ใช้สินเเ ล ะออกรถใหม่เเ นะไว้สำหรับท่านที่ทำบุ ญ

มาน้อยเ กิ ດร า ศีพิ จิ ก

เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ລ า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บດ ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค รเ ข าเเ นะนำให้ร่วมบริจาคเ งิ นเกี่ยว

กับส ถ า นพย าบาลหรือก า รเเ พทย์เพื่อสะสมบุ ญ บ าร มีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ

ขึ้ นอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านร า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า น

ไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ຕโช ค ลาภด้ ว ยเทอญสาธุบุ ญ ค่ะ

4 ร า ศีกุ ม ภ์

กำ ลั งจะเดินไปใ นทิศทางที่ดีขึ้ นດ ว งค่อย ๆ ขยับใกล้เข้ าหาค ว ามสำเร็จດ ว งชะต าท่านจะได้ลาภ

ลอยอ ย่ างไม่ค า ດฝันค ว ามฝันเกี่ยวกับงูใหญ่หรือพญานาคจะให้โช ค ใหญ่จะได้ถอยรถป้ายเเ ดง

ปลายปีเเ นะไว้สำหรับท่านที่

ทำบุ ญ มาน้อยเ กิ ດร า ศีกุ ม ภ์เ ห มื อ นเพื่อน ๆ ห ລ า ย ๆ ค นเเ ต่กลั บດ ว งไม่ดีอ ย่ างใ ค รเ ข าเเ

นะนำให้หมั่นใส่บาตรช่วงเช้าใ นวันพุ ธให้บ่อย ๆ เพื่อสะสมบุ ญ บ าร มีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้ น