เกิด 4 ราศี ดวงมหาเฮงโชคลาภถามหา เงินเข้าล้นมือ หนียังไงก็ไม่พ้น


คนที่เกิดในราศีพฤษภ

จะลืมต าอ้ า ป า กได้ หลังจากชีวิตของท่านต้องอ ยู่ใต้เงา มื ด ทำอะไรก็เหมือนจะไม่สุด แต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่ง โ ช คความ เ ฮง หลายชั้น

นั่นหมายความว่าจะไม่ใช่มีโ ช ค จากการ เ สี่ ย ง เพียงอย่ างเดียว บางท่านอาจจะมองหาโอ กาสทางธุกิจ อ ย ากได้ทรัพย์สินเดือนเพิ่ม หรืออ ย ากได้ความก้าวหน้าทางการง า น

ก็มีโอ กาสเช่นกันแนะว่าว่าให้ขอ อ โ ห สิ กรรมในสิ่งที่เราเคยล่ วง เ กิ นใครมา และทำ บุ ญ กับคน ย า ก จ น ย ากไ ร้ ถือว่าดีค่ะ

คนที่เกิดในร า ศีกันย์

โ ช คของท่านจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น ความฝัน ระลึกถึงบรรพบุรุษแล้วบรรพบุรุษกลับมาตอบแทนในรูปแบบของความฝัน

บางคนอาจจะถูก ห ว ย ทั้งบนดินและใต้ดิน มีโอ กาสได้จับทรัพย์สินเป็นก้อนการ ก ร ะ ตุ้ น โ ช ค ของคนร า ศีกันย์

แนะว่าทำบุญเกี่ยวเนื่องกับคนป่ ว ย โรงพย าบาล สภากาชาดไทย เดี๋ยวนี้มีมอบผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะ

คนที่เกิดในร า ศีธนู

เป็นเดือนแห่งผลบุญเก่า โช คของท่านจะมาจากอะไรเก่า บางท่านอาจจะได้แอ ดเฟรนด์เพื่อนเก่าในเฟสบุค บางคนเพื่อนเก่าส่งไลน์มา หรือส่งเบอร์มือถือมาให้ เล่นเบอร์มือถือเพื่อนเก่าเ ล ยมีโอ กาสถูก

หรือบางคนอาจจะมี โ ช ค จากคนใกล้ตัว หรือบางคนอาจจะได้ พรจากผลบุญเก่าที่ทำไว้ ธนูมีโอ กาสถูกห ว ยและท่านจะมี โ ช ค จากความบังเอิญ เช่น บังเอิญได้ยินคนเล่าถึงเล ขแล้วซื้อต ามเขา

เป็นต้น รวมถึงมีโอ กาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในเ รื่ อ งของห นี้ สิ น จากเพื่อนเก่า

คนเก่า คนใกล้ตัว ญาติพี่น้องวิ ธีก ร ะ ตุ้ นโ ช คล า ภ เน้นการทำบุญเกี่ยวกับโ ล ง ผ้าขาว ห่ อ ร่างไร้วิญญาณ

มอบของเก่า บ ริจ า คเสื้อผ้า ก็จะส่งผลให้บุญเก่า ทำง า น ทำให้ท่านมีโ ช ค ล า ภ ตลอ ดเดือนนี้นั่นเองค่ะ

คนที่เกิดในร า ศีสิงห์

ความร ว ยจะมาจากสิ่งที่ท่านได้ทำมาก่อน และที่สำคัญ โ ช ค ของท่านจะเกี่ยวเนื่องกับความกตัญญู

เช่น บางคนอาจจะได้ไปช่วยดูแลญาติที่ป่ ว ยก็อาจจะได้รับแบ่งทรัพย์สินมรดกให้ หรือาจจะได้รับพร

จาก เ ส น่ ห า จะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็มีโ ช ค มี ล า ภ บางท่านอาจจะอ ย ากเริ่มต้นลงทุนเล็ก น้อ ย กลายเป็นได้ประโยชน์มหาศาลแต่ชาวร า ศีสิงห์

อ ย่ า หยุด ก ร ะ ตุ้ น ชะตา ควรทำบุญใส่บาตร หากตื่นเช้าไม่ไหวหรือไกลวัดวันหยุดเราไปถวายสังฆทาน

หรือถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่าน้ำค่าย า ชำระ ห นี้ สงฆ์ ก็จะทำให้ท่านร่ำร ว ยในเดือนกันย ายนค่ะ