อานิสงส์บุญใหญ่ ของการทำบุญด้วยการถวายน้ำ


การทำบุญนั้นถือว่าเป็นวิถึชีวิตของช าวพุทธอย่ างเราๆ และหากคุณนั้นได้ทำบุญด้วยการถวายน้ำให้ถูกวิธี คุณนั้นจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญอื่น ๆ บทความนี้จะบอ กเกี่ยวกับ อานิสงส์บุญใหญ่ ของการทำบุญด้วยการถวายน้ำ ไปดูกันว่าการถวายน้ำจะได้อนิสงค์ผลบุญอย่ างไร

“บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโ ก ร ธ หรือ ความหลง

คำว่า บุญ อาจกล่าวอธิบายได้ 3 ประการ คือ

1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่ วด้วย 1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่ วด้วย

2 กล่าวโดยผล ได้แก่ความสุข

3 กล่าวโดยสภาพ ได้แก่การที่จิตใจได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งสรุปได้ว่า การทำบุญคือ การทำความดี นั่นเอง

ในทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักเกณฑ์การทำบุญไว้ ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา เรียก บุญกิริย าวัตถุทาน แปลว่า การให้ คือ ตั้งใจให้

สละให้ หรือ บริจาค ในทางพระพุทธศาสนา กำหนดวิธีการทำบุญที่เป็นทานไว้หล า ยอย่ าง โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้ทานดังนี้

1 เพื่ออนุเคราะห์ คือ ช่วยเหลือผู้มีความต้องการ เช่นประสบภั ย หรือข า ดแคลน หรือได้รับความทุ ก ข์ย าก ด้วยความกรุณา คือคิดจะช่วยให้พ้นทุ ก ข์

2 เพื่อสงเคราะห์ คือเกื้อกูลกันในระหว่างญาติเพื่อนบ้าน มิตรสห า ย เป็นการแสดงไมตรีจิตต่อกัน ด้วยความเมตต า คือคิดจะให้เป็นสุข ทั้งข้ อ 1 และ 2 เป็นการแสดงออ กซึ่งความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว

3 เพื่อบูช าคุณ เช่น บูช าคุณบิดา มารดา ผู้มีอุปการะอื่นๆ รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นการบูช าท่านผู้ควรบูช า

การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานนั้นของที่เราสามารถถวายได้ก็มีมากมายหล า ยอย่ างเลย และหนึ่งในสิ่งที่ถวายแล้วช่วยให้ได้บุญเยอะ ได้อานิสงส์มากนั้นคือน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำนั้นจำเป็นและสำคัญมากสำหรับพระสงค์ สามเณร และอีกหล า ยชีวิตที่อยู่ในวัด

พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า คนเราข า ดอาหาร 7 วันถึงจะต า ย แต่ถ้าหากข า ดน้ำ 3 วันก็ต า ยแล้ว ฉะนั้นเวลาจะถวายสังฆทานก็มีน้ำดื่มด้วยก็ดีนะ ได้บุญเยอะจริงๆ สำหรับการถวายน้ำดื่ม ลองศึกษาจากอรรกถาขุททกนิกายเปตวัตถุจูฬวรรคที่ 3 สานุวาสีเถรเปตวัตถุ จะเห็นว่าพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าให้พ ร ะ อานนท์บอ กกับส า มเ ณ รรูปหนึ่งเอาไว้ว่า

ให้ทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อให้พ ร ะ ภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพ ร ะ สั มม าสั มพุ ท ธเ จ้ า ท่านเห็นด้วย ญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้บุญน้อยมาก ทำให้กล า ยเป็น เ ด็ กเ ร่ ร่ อ น อ ดๆ อย ากๆ ไม่มีจะกิน เนื่องจากไม่เคยทำบุญกุ ศ ลไว้เลย แถมยังไม่เคยทำไว้ในอดีตด้วย ในอดีตกร รมก็หนักสุดๆ

กับ พร ะ ปั จเจก พ ร ะ พุ ท ธ เจ้ าที่ชื่อ สุเนตต์ ซึ่งเป็นแบบนี้ก็ทำให้ ต ก น ร กนานถึง 84,000 ปี หากเกิดก็จะเป็ น เ ป ร ต หิวไปหล า ยช า ติเลย แต่ถ้าหากสามเณรนั้นได้เติมบุญให้ตัวเองต ามคำแนะนำของพ ร ะ พุทธ เ จ้ า

จะทำให้ได้อานิสงส์มากขึ้น คนก็เริ่มยอมถวายเครื่องบริโภค ซึ่งทำให้สะดวกสบายมากขึ้นเวลาปฏิบัติธ ร ร ม และได้เป็นพ ร ะอ รหั นต์ไปในเวลา พอบรรลุแล้วญาติทั้ง 500 ของท่านก็เกิดเป็นเ ป ร ตหิ ว โ ห ย

ขอส่วน บุ ญ ซึ่งท่านก็ได้อุทิศไปให้จนเ ป ร ตก็ลดความท ร ม า น ลง อยู่ดี มีบ้าน แต่ไม่มีน้ำดื่ม แล้วเ ป ร ตญาติก็บอ กให้ช่วยตักน้ำไว้ให้เต็ม ธร ร ม กร ก เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ แล้วอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลไปให้เ ป ร ตญาติอีก

พวกเขาถึงจะมีน้ำดื่มน้ำใช้กันนั่นเอง สำหรับอานิสงส์ของคนที่ถวายนั้นจะหนุนให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข มีกิน มีใช้ตลอ ดไป ชีวิตดีมีความสุข หากคุณไปทำบุญก็อย่ าลืมถวายน้ำดื่มด้วยเป็นประจำ

ขอขอบคุณ horoscopedaily99 , m-culture.go.th