คนเกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ รับโชคใหญ่ รวยจนน่าอิจฉา


วันอังคาร

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และก า รร่วมลุ้นโ ช คจากกิจก ร ร มของแ บ ร น ด์ สินค้าต่างที่ท่านได้ร่วมสนุก มีโอ กาสจะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถราคาหลักล้านจะขายหรืออ ยู่เองใช้เองก็ต ามสะดวก

และการเ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อ กับหญิงท้วมขาวที่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อช่วงเช้าจะถูกโฉลกกับด ว งคุณมาก มีเกณฑ์รับท รั พ ย์จากเล ข เป็นหลักแสนบาทมีเงินซื้อของที่อ ย า กได้มานานสมใจ อ ย า กแถมยังมีเงินก้อน เหลือเก็บในธนาคาร

วันอาทิตย์

เป็นเศร ษ ฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักง า นบริษัทหรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง มีเกณฑ์รับท รั พ ย์สายฟ้าแลบจากเล ข

หลักล้านได้ซื้อบ้านอย่ าปากไวโ ช คลาภกำลังเตรียมพุ่งชน การหมั่นทำทานทำบุญทุกครั้งที่มีโอ กาสก็จะชาวยเสริมด ว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอ ยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

วันจันทร์

ทำบุญทุกครั้งที่มีโอ กาส ก็จะช่ว ยเสริ มด ว งเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอ ยู่ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโ ช คจากแอฟปลิเคชั่นในมือถือ มีโอ กาส

ได้รับโ ช คใหญ่เป็นของรางวัลและเงินสด มูลค่าหลายแสนบาทมีเงินจ่ายห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โ ช คและการเ สี่ ย งด ว ง จากสลากให้ซื้อ กับคนขายเร่หญิงสาวที่ขายใกล้ร้านทอง

จะถูกโฉลกกับด ว ง ท่านมีเกณฑ์รับท รั พ ย์จากเล ขเป็นหลักแสนปลดห นี้สินได้เ ล ยแนะด ว งท่านกำลังขึ้น หมั่นทำทานให้บ่อ ยจะช่วยหนุนค้ำด ว งชะต าให้ทั้งปีมีแต่เ รื่ อ งดีตลอ ดด ว ง

วันเส า ร์

หลุดพ้นจากคนที่คิด เอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้ภั ยไปเองวางตัวนิ่งไวอย่ าปากไวโ ช คลาภกำลังเตรียมพุ่งชน มีเกณฑ์เป็นเศร ษ ฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข

และการ ร่วมลุ้นโ ช คจากการตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัลหรือจากการลุ้นชิงโ ช คผ่านแอฟร่วมสนุกต่างมีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายแสนบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาเงินตั้งตัวต้องบอ กเ ล ยว่าคนที่เกิดทั้ง 4 วันนี้จะมีเกณฑ์ร ว ยย าวถึงมี 64 เ ล ยนะเนี่ย